Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły - czy komisja potrzebuje upoważnień do przetwarzania danych

Michał Łyszczarz

Autor: Michał Łyszczarz

Dodano: 8 lipca 2019
Karta Nauczyciela określa, kiedy dyrektor szkoły może pracować w okresie wakacji

Lipiec i sierpień to miesiące, w których w praktyce najczęściej organizowane są konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Konkurs jest przeprowadzany przez specjalną komisję powoływaną przez organ prowadzący daną szkołę lub placówkę. Sprawdź, czy członkowie tej komisji powinni zostać upoważnieni do przetwarzania danych osobowych kandydatów na dyrektora.

Organ prowadzący nie upoważnia członków komisji konkursowej

Administratorem danych kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej jest organ prowadzący. Nie można jednak uznać, że organ prowadzący reprezentowany w tym wypadku przez wójta (w powiecie – przez zarząd) może upoważnić członków komisji konkursowej do przetwarzania danych. Zasady upoważniania wynikają bowiem z art. 29 RODO, zgodnie z którym podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Członkowie komisji konkursowej przetwarzają dane nie na polecenie OP

Zwróćmy uwagę na to, że w skład komisji konkursowej wchodzą osoby, które nie zostały wytypowane przez wójta (burmistrza, prezydenta), lecz przez podmiot zewnętrzny – np. przedstawiciele rady rodziców, kuratora, organizacji związkowych. Organ prowadzący jedynie jest informowany przez zewnętrzne organy, jakie osoby będą wchodziły w skład komisji. Należy zatem uznać, że takie osoby wytypowane do składu komisji nie przetwarzają danych na podstawie polecenia administratora, lecz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (w tym wypadku kandydata), przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania danych przez komisję jest zatem art. 63 ust. 14 Prawa oświatowego oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Nie ma podstaw do wydawania dodatkowego upoważnienia, co jest zgodne z przytoczonym motywem 45 preambuły do RODO, zgodnie z którym jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. 

Uwaga

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, wymaga złożenia oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
Podstawa prawna: 
Michał Łyszczarz

Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel