Akty prawne

Tutaj znajdziesz zbiór aktów prawnych: ustaw i rozporządzeń, których musisz przestrzegać w procesie przetwarzania danych w Twoim podmiocie. Akty są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu Twojej uwadze nie ujdą żadne zmiany.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125)

Ostatnia zmiana: 06.02.2019 r.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 134)

Ostatnia zmiana: 23.01.2019 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1954)

Ostatnia zmiana: 02.01.2019 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917)

Ostatnia zmiana: 01.01.2019 r.

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1191)

Ostatnia zmiana: 28.12.2018 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

Ostatnia zmiana: 01.10.2018 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330)

Ostatnia zmiana: 01.10.2018 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1560)

Ostatnia zmiana: 28.08.2018 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1167)

Ostatnia zmiana: 27.01.2018 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (Dz.Urz.UE L 119/132)

Ostatnia zmiana: 25.05.2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1)

Ostatnia zmiana: 24.05.2016 r.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz.UE L 119/89)

Ostatnia zmiana: 06.05.2016 r.

Tematyka

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.
wiper-pixel