Prezes UODO o inspektorach ochrony danych w podmiotach podlegających dyrektywie policyjnej

Dodano: 25 marca 2019
Kto ma w ręku dane osobowe pracownika, musi mieć upoważnienie

Inspektorzy danych osobowych powinni być wyznaczeni również w podmiotach objętych ustawą wdrażającą tzw. dyrektywę policyjną. Wielu administratorów podlegających tej ustawie rozważa w związku z tym, czy ma obowiązek wyznaczenia nowego inspektora. Poznaj stanowisko Prezes UODO.

Kto musi wyznaczyć IOD

Ustawa wdrażająca dyrektywę policyjną obliguje do wyznaczenia inspektora ochrony danych w szczególności: sądy, prokuratury, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Żandarmerię Wojskową, Służbę Ochrony Państwa. Obowiązek taki spoczywa również na  Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej. Inspektora ochrony danych muszą wyznaczyć także komendanci straży gminnej i miejskiej. Taki sam obowiązek dotyczy Głównego Inspektora Nadzoru Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Straży Rybackiej, Głównego Inspektora Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, urzędów morskich, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej  Straży Pożarnej a także Inspektora Nadzoru Wewnętrznego (MSWiA). Inspektora ochrony danych obowiązane wyznaczyć są także podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych oraz przewoźnicy lotniczy.

Do kiedy należy wyznaczyć inspektora

Administratorzy, którzy do 6 lutego 2019 r. nie wyznaczyli inspektora ochrony danych, powinni to uczynić w terminie do 6 marca 2019 r. (art. 98 ustawy).

Jeśli zaś administrator zdążył już wyznaczyć IOD, wówczas może zadecydować o pozostawieniu tej samej osoby na tym stanowisku, ale też wyznaczyć nowego inspektora. Dotychczasowy inspektor może pełnić swoją funkcję do 6 maja 2019 r. Po tej dacie może on kontynuować pełnienie swojej funkcji, ale pod warunkiem, że do 6 maja 2019 r. administrator dokona zawiadomienia Prezesa UODO o jego wyznaczeniu. Możliwe jest również wyznaczenie nowego IOD do 6 maja 2019 r. i do tego terminu zawiadomienie o tym fakcie Prezesa UODO.

Uwaga

Nowo utworzone podmioty powinny zawiadomić Prezesa UODO w terminie 14 dni od dnia jego wyznaczenia. 14-dniowy termin obowiązuje też w przypadku zmiany danych lub odwołania IOD (art. 46 ust. 10 ustawy).

Jakie wymogi musi spełniać IOD

Inspektorem ochrony danych we wskazanych podmiotach może być osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
  • posiada wiedzę w zakresie wymagań, jakie przepisy te przewidują wobec przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Uwaga

Nowa ustawa pozwala również na wyznaczenie zastępcy inspektora ochrony danych w trakcie jego nieobecności (art. 46 ust. 4).

Jak zawiadomić o wyznaczeniu IOD

Wyznaczenie IOD wymaga dokonania zawiadomienia Prezesa UODO w postaci elektronicznej – za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.uodo.gov.pl. Formularz musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP  osoby uprawnionej do reprezentowania administratora.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel