Oświadczenie o miejscu urodzenia na potrzeby szkolenia a zgoda na przetwarzanie danych – komentarz eksperta

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 10 maja 2019
podpisywanie dkoumentu

Wiemy już, że udostępnianie pracodawcy danych osobowych przez pracownika następuje w formie oświadczenia. Dotyczy to również danych w postaci miejsca urodzenia pozyskiwanych na potrzeby sporządzenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp. Wątpliwości naszych Czytelników wzbudziła jednak kwestia, czy oświadczenie to jest równoznaczne ze zgodą pracownika na przetwarzanie danych …

Pracownik przekazuje swoje dane w formie oświadczenia

Forma zatrudnienia jaką jest stosunek pracy, która najczęściej kojarzy się z umową o pracę, wymaga przetwarzania danych osobowych - zarówno osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również pracownika - czyli osoby już zatrudnionej. Przepisy Kodeksu pracy wskazują na katalog danych osobowych, które musi podać ubiegający się o zatrudnienie oraz pracownik. Udostępnienie tych danych następuje w formie oświadczenia. Należy pamiętać, że oświadczenie takie nie jest jednoznaczne z udzieleniem przez pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zarówno ubiegający się o zatrudnienie, jak i pracownik mają bowiem obowiązek prawny podać dane osobowe wynikające z przepisów prawa pracy - niezależnie od tego, czy im się to podoba czy nie. W sytuacji gdyby powstrzymali się z przekazaniem oświadczenia zawierającego wymagane dane osobowe - wówczas ubiegający się o zatrudnienie nie zostałby zatrudniony, pracownik naruszyłby swoje obowiązki pracownicze, co skończyłoby się szybkim zakończeniem współpracy.

Oświadczenie to nie zgoda

Dlatego na potrzeby prawidłowego wypełnienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego bhp, organizator szkolenia ma prawo żądać od pracownika podania informacji w sprawie miejsce urodzenia. Natomiast obowiązkiem pracownika jest udzielenie takiej informacji. Informacja ta przekazywana jest w formie oświadczenia, które, podobnie jak w przypadku danych osobowych przekazywanych przez ubiegającego się o zatrudnienie oraz przez pracownika - w zakresie danych osobowych o których mowa w kodeksie pracy, nie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie informacji dotyczącej miejsca urodzenia.

Zgoda na przetwarzanie informacji w sprawie miejsca urodzenia nie jest bowiem warunkiem niezbędnym do przetwarzania tej informacji przez organizatora szkolenia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik w oświadczeniu w sprawie przetwarzania danych osobowych - w omawianym przypadku w zakresie miejsca urodzenia, w sposób wyraźny podkreślił, że udziela zgody na przetwarzanie udostępnionych informacji. Niezależnie od tego, czy taka wyeksponowana zgoda zostanie udzielona czy też nie, samo oświadczenie będące wypełnieniem przez pracownika obowiązku prawnego stanowi wystarczającą podstawę do przetwarzania informacji dotyczącej miejsca urodzenia - na potrzeby prawidłowego wypełnienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego.

Uwaga

Oświadczenie pracownika w sprawie udostępnienia pracodawcy danych osobowych, wymaganych przepisami prawa, które są niezbędne do zrealizowania przez pracodawcę z obowiązku prawnego - w tym zakresie prawidłowego wypełnienia dokumentacji związanej ze szkoleniami okresowymi nie jest zgodą pracownika na przetwarzania danych osobowych. Zgoda ma charakter dobrowolnej decyzji - pracownik w zależności od swego uznania może zgody udzielić lub nie. W przypadku danych osobowych niezbędnych w procesie zatrudnienia, w tym zakresie informacji o miejscu urodzenia, pracownik ma obowiązek udostępnienia danych. Skoro zatem istnieje po stronie pracownika obowiązek prawny udostępnienia danych - wówczas nie może on nie wyrazić zgody na ich udostępnienie i późniejsze przetwarzanie.

Podstawa prawna: 
Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel