Naczelna Rada Lekarska przedstawia swoje uwagi do nowej uodo

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 18 października 2017
Naczelna Rada Lekarska przedstawia swoje uwagi do nowej uodo

Stosowanie obniżonych kar finansowych za naruszenia przepisów ochrony danych wobec podmiotów leczniczych i zwiększenie finansowania świadczeń w związku z koniecznością przygotowania środowiska IT do nowych przepisów – to tylko część zmian do projektowanych przepisów o ochronie danych, jakie proponuje Naczelna Rada Lekarska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) wskazuje, że w projekcie przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych nie ma przepisów wyłączających stosowanie niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) do danych zbieranych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym zawody lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem NRL wyłączenie to mogłoby przybrać analogiczną postać, jak w przypadku projektowanej zmiany ustawy o adwokaturze bądź ustawy o radcach prawnych, gdzie w zakresie przetwarzania danych przez osoby wykonujące te zawody i ich samorządy wyłącza się stosowanie art. 13-15 ust. 1 i 3 (dotyczące obowiązków informacyjnych administratora i prawa do przenoszenia danych) oraz art. 18, 19 i 21 RODO (dotyczące prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych oraz ograniczeniu przetwarzania i prawo do sprzeciwu).

Zdaniem rady niezrozumiałe jest odmienne potraktowanie samorządów zawodów prawniczych w stosunku do innych zawodów zaufania publicznego, w tym samorządu lekarskiego przejawiające się w szczegółowym określeniu administratora danych w zakresie działań statutowych, np. postępowań administracyjnych, postępowań w zakresie skarg i wniosków, pomimo że takie kategorie spraw występują również w zakresie działania pozostałych samorządów zawodowych.

W odniesieniu do projektu ustawy o ochronie danych osobowych Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby niższe kary finansowe (do 100 tys. zł), które mają być nakładane na podmioty publiczne, zastosować także w stosunku do podmiotów leczniczych. Stosowanie kar przewidzianych przez RODO (nawet do 20 mln euro) w stosunku do podmiotów leczniczych nie leży w interesie publicznym, gdyż mogłoby doprowadzić do pogorszenia ich sytuacji finansowej, a nawet do likwidacji placówek medycznych, a w konsekwencji do ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych – uważa Naczelna Rada Lekarska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca także uwagę, że konieczność przygotowania odpowiedniego środowiska IT w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych spowoduje znaczący wzrost kosztów działalności podmiotów leczniczych, zobowiązanych do przestrzegania przepisów w procesie przetwarzania danych osobowych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje zatem, aby podmioty lecznicze, które będą musiały ponieść te nakłady miały zapewnione zwiększone finansowanie świadczeń.

Postulatem samorządu lekarskiego jest to, aby miał on realną możliwość wszczynania i prowadzenia postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych członków samorządu lekarskiego przez inne podmioty.

Źródło:
  • stanowisko nr 64/17/P–VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 13 października 2017 r. w sprawie projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych,
  • stanowisko nr 65/17/P–VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 13 października 2017 r. w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel