Pomiar temperatury ciała pracownika – na jakiej podstawie prawnej (stanowisko UODO)

Dodano: 6 maja 2020
2e7230c37a18b250c1964c7cffb30a391dade72a-large

Pomiar temperatury ciała danej osoby lub gromadzenie danych dotyczących jej stanu zdrowia wraz z ich utrwalaniem, przekazywaniem czy gromadzeniem są równoznaczne z przetwarzaniem tzw. danych wrażliwych. Zwraca na to uwagę Prezes UODO, wskazując jednocześnie podstawę prawną przetwarzania tych danych.

Przetwarzanie danych w realizacji interesu publicznego

Jak wskazuje Prezes UODO, przetwarzanie danych osobowych w postaci wyniku pomiaru temperatury ciała jest legalne. Może być bowiem oparte na art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, o ile wynika to z przepisów prawa (w tym przypadku z krajowych regulacji dotyczących walki z pandemią COVID-19).

Wszak w myśl art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa) Główny Inspektor Sanitarny jest uprawniony do wydawania różnego rodzaju nakazów oddziałujących na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach. W szczególności GIS może wprowadzać dodatkowe rozwiązania z uwagi na konieczność uregulowania pewnych kwestii oraz podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii.

Uwaga

Jeżeli inspektor sanitarny uzna za konieczne przyjęcie rozwiązania w postaci mierzenia temperatury pracownikom i tzw. gościom wchodzącym na teren zakładu pracy czy też pozyskiwania od pracowników oświadczeń dotyczących ich stanu zdrowia, wówczas może nałożyć na zakład pracy obowiązek w postaci decyzji o dokonywaniu pomiaru temperatury czy też zbieraniu oświadczeń pracowników dotyczących ich stanu zdrowia. Wówczas pracodawca, realizując ten obowiązek, powołuje się na wspomniany art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Zgoda podmiotu danych nie jest właściwym rozwiązaniem

Nieprawidłowym rozwiązaniem byłoby natomiast powoływanie się na art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgodę osoby, której dotyczą dane. Zgoda nie może bowiem być podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy istnieje wyraźna nierówność między podmiotem danych, a administratorem, w szczególności gdy administrator jest organem publicznym (a w związku z tym jest mało prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach). Taka nierówność występuje w przypadku stosunku pracy.

Uwaga

Pracodawcy nie wolno także nakazywać pracownikom i osobom wchodzącym na teren zakładu pracy samodzielnego dokonywania pomiaru temperatury.

Reasumując, zdaniem UODO pomiar temperatury powinien stanowić realizację obowiązków nałożonych na pracodawcę przez służby sanitarne. Nie powinien natomiast być wynikiem inicjatywy samego pracodawcy.

Aktualizacja obowiązku informacyjnego

W związku z pomiarem temperatury może zajść konieczność aktualizacji obowiązku informacyjnego. Treść informacji może być zawarta np. w kwestionariuszu, jak również może być dostępna w zakładzie pracy, czy w urzędzie, np. w recepcji, na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej. Ewentualnie osoba, której dane dotyczą, powinna zostać poinformowana o podstawowych kwestiach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych (dane administratora, cel przetwarzania, podstawa prawna, zakres danych) najpóźniej w momencie zbierania danych, a następnie ewentualnie odesłana do pełnej treści klauzuli, która znajduje się w ww. miejscach.

Źródło:
  • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel