Dane nabywców drewna informacją publiczną – poznaj najnowsze orzeczenie WSA

Dodano: 1 marca 2019
Depositphotos_42651537_l-2015

„Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych przez przedsiębiorców z podmiotami publicznymi, i korzystania w związku z tym przez nich bądź ze środków publicznych bądź z majątku publicznego, ze względu na wymogi transparentności i jawności działania organów władzy publicznej przedsiębiorcy winni liczyć się, co do zasady, z potrzebą ujawnienia danych dotyczących tych umów, w tym ich przedmiotu oraz wynagrodzenia (ceny), a także z możliwością ograniczenia tej dostępności jedynie wyjątkowo.” – taką tezę sformułował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, rozpatrując skargę na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej nabywców drewna. Poznaj szczegóły.

O jaki zakres informacji chodziło

Orzeczenie zostało wydane w związku z wnioskiem o udostępnienie przez Nadleśniczego Nadleśnictwa informacji publicznej w następującym zakresie:

  • liczby pozyskanego drewna osobno w określonych latach,

  • informacji o tym, komu przekazane zostało uzyskane drewno w poszczególnych latach - poprzez podanie listy odbiorców,

  • skanów umów związanych z gospodarowaniem uzyskanym drewnem, w zakresie w jakim odbiorcami drewna nie były osoby fizyczne.

Organ odmówił udzielenia informacji publicznej w zakresie danych osobowych osób fizycznych, które nabyły drewno bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (jako konsumenci) - ze względu na prywatność osób fizycznych oraz ochronę danych osobowych tych osób, a także odmówił udostępnienia informacji w zakresie zawartych w treści umów sprzedaży drewna i załączników informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy: całkowitej ilości nabywanego drewna, łączne wartości netto nabywanego drewna, cenie średniej, maksymalnej wysokości kary umownej, oznaczeniach grup handlowo-gatunkowych, oznaczeniach sortymentów, ilościach poszczególnych sortymentów, cenach jednostkowych netto. W związku z odmową została skierowana skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Prawo do prywatności i tajemnica przedsiębiorcy nie uzasadniały odmowy udzielenia informacji

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując, że odmowa udostępnienia informacji publicznej z powołaniem się na prywatność osób fizycznych, jak i tajemnicę przedsiębiorcy, była nieuzasadniona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że już przez sam fakt zawarcia umowy z podmiotem publicznym osoba fizyczna pozbawia się częściowo prawa do prywatności. Gdy bowiem osoba fizyczna decyduje się na zawarcie umowy z podmiotem publicznym, w wyniku której otrzyma wynagrodzenie ze środków publicznych bądź skorzysta z majątku publicznego, jej prawo do prywatności w tym zakresie traci aktualność. Jeśli zatem umowa cywilnoprawna dotyczy wydatkowania publicznych środków bądź rozporządzania mieniem publicznym, to strona takiej umowy musi być świadoma, że dane jej dotyczące mogą zostać ujawnione.

„Z tego powodu dane osobowe osób, które zawarły umowy cywilnoprawne z podmiotem publicznym na zakup drewna z Lasów Państwowych powinny zostać ujawnione. Na podstawie tych umów osoby fizyczne nabyły mienie państwowe. Z tego powodu informacje dotyczące tych transakcji, w tym dane osobowe kontrahentów władzy publicznej, są istotne z punktu widzenia kontroli rozporządzania mieniem publicznym w ramach prowadzonej przez Nadleśnictwo gospodarki leśnej. Umożliwią one bowiem ocenę, czy podmiot publiczny prawidłowo rozporządza mieniem publicznym, czy pozyskuje z tych operacji środki finansowe odpowiadające wartości sprzedawanego mienia oraz czy prawidłowo realizuje powierzone mu zadania. W tym wypadku wartość, jaką jest ochrona prawa do prywatności powinna ustąpić przed interesem społecznym zmierzającym do kontrolowania prawidłowości rozporządzania mieniem publicznym. Informacje o kontrahentach władzy publicznej nie wychodzą bowiem poza niezbędność określoną potrzebą transparentności życia publicznego. Nie są to również informacje, których ujawnienie przekreśliłoby istotę ochrony prawa do prywatności, a więc nie było potrzeby przydawania mu wyższości względem prawa dostępu do informacji o działalności podmiotów publicznych.”

Odnosząc się natomiast do kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd wskazał, że dla skutecznej odmowy udzielenia informacji publicznej, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy, konieczne jest wystąpienie poniższych przesłanek:

  • wnioskowana informacja publiczna musi stanowić informację techniczną, technologiczną, organizacyjną lub inną, posiadającą wartość gospodarczą,

  • przedsiębiorca musiał podjąć niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności,

  • informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej.

Nie wystarcza samo przekonanie podmiotu dysponującego informacją o działalności przedsiębiorcy, że dane te mają charakter poufny, ale konieczne jest wykazanie faktu zastrzeżenia przez przedsiębiorcę poufności danych. W przypadku, w którym został wydany wyrok, organ tej tych okoliczności nie wykazał. W szczególności nie wyjaśnił, czy Lasy Państwowe w każdym przypadku były jedynymi dostawcami drewna, oraz w jaki sposób ujawnienie tych informacji mogłoby spowodować, po stronie każdego z przedsiębiorców, ujemne konsekwencje gospodarcze.

W zgodzie z RODO

   Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył też, że udostępnienie informacji publicznej zgodnie z żądaniem nie naruszałoby przepisów RODO. W myśl art. 86 RODO, dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych. W takim przypadku podstawę przetwarzania danych osobowych w ramach dostępu do informacji publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z określonymi przepisami prawa krajowego (tu: ustawą o dostępie do informacji publicznej).

Orzecznictwo:

  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 13.02.2019 r. (II SA/Gd 665/18).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel