Monitorowanie procesu produkcji nie zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 5 listopada 2018
Produkcja niezakończona na koniec roku

Nie w każdym przypadku kamery zainstalowane w zakładzie pracy będą wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Czy w sytuacji, gdy monitorowane są np. fragmenty procesu produkcyjnego, konieczne jest przestrzeganie reguł monitoringu przewidzianych w Kodeksie pracy?

Kodeks pracy stosowany tylko w przypadku monitoringu pracowników …

Monitoring zakładowy w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników – a więc mających status pracodawców, uregulowany jest w przepisach kodeksu pracy. Przepisy te stanowią zatem regulację szczególną względem RODO. Podstawową formą monitoringu przewidzianą w kodeksie pracy jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz. Wprowadzenie monitoringu zakładowego w postaci kamer powinno być związane z konkretnymi przesłankami związanymi z  koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Cele promocyjne nie mieszczą się w zakresie uzasadnionych przesłanek wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy. Wydaje się, że w przypadku, gdy monitoring miałby obejmować wybrany proces technologiczny – ale bez rejestrowania w jego ramach pracowników, w sposób pozwalający na ich późniejszą identyfikację, wówczas nie powinny obowiązywać ograniczenia z Kodeksu pracy w zakresie celów monitoringu.

… choć nie można wyliczyć odmiennego stanowiska PIP

Z drugiej strony nie można wykluczyć tu odmiennej opinii organów kontroli i nadzoru nad stosowaniem prawa pracy. W przypadku gdyby monitoring miałby obejmować również działania pracowników – którzy mogliby być zidentyfikowani na podstawie analizy zapisów monitoringu, wówczas przeszkodą w jego wprowadzeniu – w celach promocyjnych na potrzeby kontraktu jest kodeks pracy. Zagadnienie monitoringu wizyjnego w zakładach pracy jest szczegółowo uregulowane – względem Rozporządzenia RODO, w krajowych przepisach prawa pracy. Źródłem takiego uregulowania jest kodeks pracy, który przewiduje konkretne formy monitoringu jakie można zastosować w konkretnych celach. Pracodawca oraz pracownicy nie mają możliwości rozszerzenia katalogu dopuszczalnych celów monitoringu – przykładowo o cel promocyjny.

Uwaga

Monitoring wizyjny stosowany na terenie zakładu pracy znajduje się pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika to z tego, że zasady jego funkcjonowania zostały umieszczone w podstawowym źródle prawa pracy jakim jest kodeks pracy. Tym samym inspektorzy mogą zakwestionować stosowanie monitoringu w przypadku o którym mowa w pytaniu – w celu niekorespondującym z celami monitoringu przewidzianymi w prawie pracy.

Reasumując …

… w przypadku, gdy rejestracja procesu produkcji nie będzie dotyczyła jednocześnie pracowników, których można zidentyfikować na podstawie zapisu takiego monitoringu, wówczas nie ma przeciwwskazań do zastosowania kamer w celu, o którym mowa w pytaniu. Jeżeli jednak rejestracja obrazu miałaby obejmować osoby zatrudnione, z możliwością ich późniejszej identyfikacji, wówczas należy odwołać się do przepisów kodeksu pracy, które jednak nie przewidują możliwości stosowania kamer w celach marketingowych.

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel