Funkcja ABI jako dodatkowe obowiązki pracownika – w jaki sposób i w jakim akcie to zapisać

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 25 stycznia 2017
Dokument archiwalny
Funkcja ABI jako dodatkowe obowiązki pracownika – w jaki sposób i w jakim akcie to zapisać
Pytanie:  Funkcję administratora bezpieczeństwa informacji powierzono pracownikowi, który wykonuje inne obowiązki, niezwiązane z ochroną danych osobowych. Jego obowiązki jako ABI zostały zapisane w zakresie czynności pracownika. Czy można zapisać ułamkiem zwykłym, jaką część etatu pracownik powinien poświecić na realizację zadań ABI, a ile na pozostałe czynności pracownicze? W jakim akcie należy zapisać ułamek etaty poświęcany na obowiązki ABI?
Odpowiedź: 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby określić pracownikowi ułamkowy wymiar etatu dla wykonywania zadań ABI i dla pozostałych czynności pracowniczych. Zapisy dotyczące wymiaru etatu należy zamieścić w umowie o pracę.

W obecnym stanie prawnym wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od decyzji administratora danych. Jeśli zdecyduje się on na powołanie ABI, ma do wyboru różne sposoby jego wyznaczenia i podstawy zatrudnienia (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna). Zadania ABI mogą być więc powierzone pracownikowi, który wykonuje dla pracodawcy jednocześnie inne obowiązki. Istotne jest, aby pracownik taki posiadał odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i spełniał pozostałe wymogi ustawowe, tj. niekaralność za umyślne przestępstwo, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.

Kiedy ABI może realizować zadania niezwiązane z ochroną danych

Powierzając zadania ABI jednemu z pracowników, należy pamiętać o dwóch dodatkowych warunkach. ABI może wykonywać inne obowiązki, jeśli nie wpłynie to na prawidłową realizację zadań w ramach funkcji ABI. Określenie pracownikowi ułamkowego wymiaru etatu dla wykonywania zadań ABI i dla pozostałych czynności jest zatem bardzo dobrym rozwiązaniem.

W praktyce dojdzie bowiem do wyznaczenia ram czasowych do realizacji zadań ABI i ich faktycznego wyodrębnienia spośród innych obowiązków danego pracownika. Konieczna jest przy tym zmiana dotychczasowej, pełnowymiarowej umowy o pracę poprzez redukcję pracownikowi etatu w zakresie zadań niezwiązanych z ABI. Ponadto trzeba zawrzeć z tym pracownikiem nową umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy dla wykonywania zadań ABI.

Ważne:

Zapisanie ułamka etatu z przeznaczeniem na zadania ABI w zakresie obowiązków pracownika czy w zarządzeniu dyrektora nie będzie skuteczne. Zmiana wymiaru etatu oznacza bowiem zmianę treści stosunku pracy i wymaga porozumienia zmieniającego (aneksowania) dotychczasowej umowy o pracę.

Należy także pamiętać o odpowiednim usytuowaniu ABI w strukturze organizacyjnej firmy (urzędu). ABI powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki lub osobie fizycznej będącej administratorem danych. Chodzi tu o zapewnienie ABI niezależności przy wykonywaniu zadań. Wydzielenie zadań ABI poprzez określenie cząstkowego wymiaru etatu oznaczać będzie utworzenie dla ABI odrębnego stanowiska. Rozwiązanie to z kolei pozwoli na zapewnienie ABI wymaganej podległości służbowej.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel