Czy sąd będzie musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 14 marca 2018
Czy sąd będzie musiał wyznaczyć inspektora ochrony danych
Pytanie:  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) inspektora ochrony danych muszą wyznaczyć m.in. organy i podmioty publiczne. Czy sądy powszechne również będą miały obowiązek utworzenia stanowiska inspektora ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych?
Odpowiedź: 

W przypadku sądów nie będzie potrzeby wyznaczenia inspektora ochrony danych, ale tylko w zakresie sprawowania przez te sądy wymiaru sprawiedliwości. Jak wynika z opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwestii wyznaczania inspektora ochrony danych przez organy i podmioty publiczne, sądy i trybunały będą zobowiązane wyznaczyć inspektora ochrony danych, przy czym w ich przypadku – ze względu na ochronę niezawisłości sędziowskiej – z zakresu kompetencji inspektora ochrony danych będą wyłączone operacje przetwarzania danych mieszczące się w czynnościach orzeczniczych (sprawowania wymiaru sprawiedliwości).

Administrator danych, zgodnie z RODO, będzie wykonywał swoje obowiązki z pomocą inspektora ochrony danych, który zasadniczo przejmie prawa i obowiązki dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Administrator danych ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych, gdy:

  • jest organem lub podmiotem publicznym, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości,
  • jego główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,
  • jego główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych wrażliwych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Jak wskazuje projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych (wersja z 16 marca 2018 r.), przez organy i podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia inspektora będą rozumiane organy oraz podmioty publiczne wskazane w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, a także Narodowy Bank Polski. Jeśli przepis w takim brzmieniu zostanie uchwalony, to obowiązek wyznaczenia inspektora, będą miały m.in.:

  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • uczelnie publiczne,
  • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego,
  • instytuty badawcze,
  • Narodowy Bank Polski.

Zdaniem GIODO taki przepis wyraźnie przesądzałby o obowiązku wyznaczenia IOD również przez sądy i trybunały. Jednak z zakresu kompetencji takiego inspektora będą wyłączone operacje przetwarzania danych mieszczące się w czynnościach orzeczniczych.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel