Z orzecznictwa WSA: RODO nie wyłącza dostępu do informacji publicznej

Dodano: 19 września 2018
Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy do sądu

PrzepisyRODO nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, która realizuje obowiązek ochrony danych osobowych poprzez ograniczenia wskazane w art. 5 ust. 2 tej ustawy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 14 sierpnia 2018 r. (II SAB/Gd 62/18).

Stan faktyczny

Wyrok został wydany na tle sporu pomiędzy spółką a wnioskodawcą żądającym w trybie dostępu do informacji publicznej udostępnienia oświadczenia byłego prezesa zarządu tej spółki o m.in. nietoczącym się wobec niego postępowaniu karnym lub karnoskarbowym. Spółka odmówiła udostępnienia oświadczenia, wskazując w szczególności na niedopuszczalność jego ujawnienia ze względu na obowiązujące przepisy RODO. Wskazała przy tym , że nie została spełniona żadna z przesłanek pozwalających na ujawnianie danych osobowych zawartych w dokumentach urzędowych, wskazana w przepisach RODO.

Uwaga

Zgodnie z art. 86 RODO zgodnie z którym dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione na podstawie przepisów prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot. Ponadto zgodnie z motywem 154 preambuły RODO przepisy prawa unijnego lub przepisy prawa państwa członkowskiego, na podstawie których ma nastąpić ujawnienie danych zawartych w dokumentach urzędowych, powinny godzić publiczny dostęp do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych. Wobec tego powinny przewidywać mechanizmy i rozwiązania, które uwzględniają prawo do ochrony danych osobowych wynikające z RODO.

Dostęp do informacji publicznej można pogodzić z RODO

Rozpoznając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że RODO nie wprowadza zakazu udostępniania informacji publicznych, które zawierają dane osobowe. RODO nie wyłącza bowiem stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie przepisy tej ustawy zostały tak skonstruowane, że zapewniają i publiczny dostęp do dokumentów urzędowych i gwarantują ochronę danych osobowych. Obowiązek ochrony danych osobowych realizowany jest przez art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym przewidziano ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.  Przepisy ustawy realizują obowiązek ochrony danych osobowych w ramach prawa do prywatności osoby fizycznej. Dlatego WSA w Gdańsku przyjął, że udostępnienie wskazanego dokumentu nie godzi w ochronę danych osobowych.

Uwaga

Regulacje dotyczące dostępu do informacji publicznej i RODO nie wykluczają się, a wręcz przeciwnie - są ze sobą skorelowane i powinny być wspólnie stosowane.

Orzecznictwo:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14 sierpnia 2018 r. (II SAB/Gd 62/18)

Michał Kowalski (opracowanie)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel