Informacje na temat umów zawartych przez instytucję publiczną – czy można je udostępnić

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 12 marca 2018
Informacje na temat umów zawartych przez instytucję publiczną – czy można je udostępnić
Pytanie:  Do instytucji publicznej wpłyną wniosek o udostępnienie informacji dotyczących umów zawartych z firmami zewnętrznymi na usługi prawnicze, outsourcing funkcji ABI i obsługę bhp w trybie dostępu do informacji publicznej. Chodziło o takie informacje jak m.in. nazwa firmy, z którą zawarto umowę, imiona i nazwiska osób wykonujących obsługę, kwoty za obsługę miesięczną i roczną, co wchodzi w zakres takiej obsługi, czy zawarto z tą firmą umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania, skan lub ksero umowy, czy dokonywano sprawdzeń, ile razy, skany dokumentów. Czy informacje te można udostępnić?
Odpowiedź: 

Informacje zawarte w umowach o świadczenie usług, których stroną jest instytucja publiczna, są informacjami publicznymi i należy je udostępnić.

Podmiot, do którego skierowano wniosek o udostępnienie informacji publicznej, powinien w pierwszej kolejności przeanalizować, czy ma żądaną informację i czy ma ona charakter publiczny. Następnie powinien podjąć decyzję, czy ją udostępnić, czy w drodze decyzji odmówić jej udostępnienia. Przed podjęciem rozstrzygnięcia musi rozważyć, czy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę informacji niejawnych, innych tajemnic ustawowo chronionych, prawo do prywatności, tajemnicę przedsiębiorcy lub w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji (art. 5 ust. 1–2a ustawy o dostępie do informacji publicznej, dalej udip).

Czy treść umowy zawartej przez urząd to informacja publiczna

Niewątpliwie treść umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest organ administracji publicznej, stanowi informację publiczną (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 12/15). Wobec tego informacje zawarte w umowach o świadczenie usług, których stroną jest instytucja publiczna, należy zakwalifikować jako informacje publiczne. Instytucja publiczna powinna zatem rozważyć, czy istnieją przeszkody w udostępnieniu treści tych umów, wskazane w art. 5 ust. 1 i 2a udip.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w orzecznictwie prawem do prywatności nie są objęte widniejące w umowie cywilnoprawnej takie dane jak imię i nazwisko lub firma, przedmiot umowy czy wysokość wynagrodzenia (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 17 października 2017 r., sygn. akt II SA/Bd 68/17). Także pytania o zadania realizowane przez ABI, firmę bhp czy prawniczą nie naruszają sfery prywatności tych osób, dotyczą bowiem wykonywania zadań publicznych z zakresu odpowiednio ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy czy obsługi prawnej.

Uwaga

Jeśli zaś chodzi o tajemnicę przedsiębiorcy, to organ nie może polegać jedynie na oświadczeniu przedsiębiorcy, że dane zawarte w umowie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Powinien we własnym zakresie ustalić, czy istnieją zarówno formalne, jak i materialne aspekty tajemnicy przedsiębiorcy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2014 r., sygn. akt I OSK  2112/13). Oznacza to, że powinien ustalić, czy przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania poufności tych informacji i czy informacje te mają wartość gospodarczą.

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel