Piknik rodzinny – jak zapewnić ochronę wizerunku uczestników?

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 24 sierpnia 2018
Aparat fotograficzny

Jesteś organizatorem pikniku rodzinnego, na którym będą wykonywane fotografie uczestników? W takim przypadku rodzą się wątpliwości, czy taką imprezę można uznać za imprezę masową, co oznaczałoby brak konieczności pozyskiwania zgód uczestników na wykorzystanie ich wizerunku. Czy jednak zgody muszą być uzyskane, choćby z uwagi na przepisy RODO? Sprawdź, jak respektować prawa uczestników pikniku rodzinnego i narazić się na pociągnięcie przez nich do odpowiedzialności.

Zgoda na publikację wizerunku, jeśli jest głównym lub wyłącznym motywem

Przedstawione zagadnienie składa się z dwóch aspektów, a mianowicie prawnoautorskiej ochrony utworu oraz ochrony danych osobowych.

Jeżeli utrwalony wizerunek uczestników pikniku ma być wręcz głównym lub wyłącznym motywem utworu (tj. zdjęcia), wówczas na jego wykorzystanie koniecznie jest uprzednie pozyskanie zgody osób, których wizerunek będzie utrwalany  następnie wykorzystywany w określonych polach eksploatacji (np. w internecie lub w prasie papierowej) – art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uwaga

W przypadku dziecka zgody na wykorzystanie jego wizerunku udziela opiekun prawny dziecka.

Niemniej jednak zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Konsekwencje naruszenia ochrony wizerunku

Wykorzystywanie wizerunku bez zgody zainteresowanego naraża organizatora na ryzyko zgłoszenia przez taką osobę żądania:

  • zaniechania korzystania z jej wizerunku,
  • dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności przez złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  • zapłaty zadośćuczynienia,
  • zobowiązania organizatora przez sąd do uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Niezależnie od powyższego istnieje również ryzyko wytoczenia przeciwko organizatorowi pozwu z tytułu naruszenia dóbr osobistych osoby, której wizerunek jest wykorzystywany bez jej zgody. Kodeks cywilny chroni bowiem wizerunek człowieka, jako dobro osobiste. Jeżeli zaś czyjeś dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, pokrzywdzony może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli zaś wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 23 – art. 24 Kodeksu cywilnego).

Niezależnie od powyższego wizerunek stanowi dane osobowe, ponieważ pozwala na identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Z tego też powodu w oświadczeniu odbieranym od uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna obejmować nie tylko imię i nazwisko, ale również sam wizerunek.

Uwaga

Wizerunek podlega ochronie na takich samych zasadach jak pozostałe dane osobowe przetwarzane przez organizatora.

Podstawa prawna: 
Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel