Przetwarzanie danych w zespole interdyscyplinarnym – czy konieczne upoważnienie dla członka zespołu

Autor: Patrycja Kaczmarczyk-Hap

Dodano: 3 kwietnia 2019
komisja inwentaryzacyjna

Przepisy uprawniają członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych obowiązków. Czy zatem członkowie zespołów interdyscyplinarnych i członkowie grup roboczych muszą mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, czy też jest im ono przyznane z mocy samego prawa?

Jak działają zespoły interdyscyplinarne

Zespoły interdyscyplinarne w ramach wyznaczonych im zadań zbierają i wykorzystują szeroki zakres danych osobowych dotyczących osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W świetle art. 9c ujęto przesłankę legitymizującą członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia ustawowych zadań i celów. Zgodnie z tym przepisem mogą przetwarzać dane osób zarówno dotkniętych przemocą w rodzinie, jak i osób ją stosujących. Ustawodawca poszedł o krok dalej, wymieniając konkretnie, jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody i wiedzy osób, których dotyczą (stan zdrowia, nałogi, skazania i orzeczenia o ukaraniu i inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym). Dane, które wymienił ustawodawca, wydają się być jednak niewystarczające w codziennej pracy członków zespołu lub grup roboczych. Przemoc jest zjawiskiem niezwykle rozległym i może dotyczyć najdelikatniejszych sfer życia, a tym samym danych wrażliwych, takich jak życie seksualne czy przynależność wyznaniowa.

Obejdzie się bez upoważnienia

Członków zespołu dyscyplinarnego oraz grup roboczych należy uznać za osoby wyłącznie uprawnione do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywanych zadań. Oznacza to, że takie osoby powinny mieć odpowiednie upoważnienie od administratora danych osobowych. Ponieważ organizacją i koordynowaniem ich pracy zajmuje się ośrodek pomocy społecznej, należy przyjąć, że administratorem danych osobowych jest każdorazowo ośrodek reprezentowany przez kierownika jednostki. Takie stanowisko zajął już Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 2011 r., wskazując, że Ośrodki Pomocy Społecznej jako administratorzy danych są zobowiązani do zgłoszenia odpowiednich zbiorów danych osób dotkniętych przemocą oraz stosujących przemoc w rodzinie. Podkreślić należy, że członkowie zespołu interdyscyplinarnego czy grupy roboczej, niebędący pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, także powinni otrzymać imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Przemawia za tym założenie, zgodnie z którym zespół interdyscyplinarny stanowi odrębny podmiot od organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Uwaga

Wejście w życie przepisów RODO nie zmienia przedstawionego podejścia i założeń.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 29 lipca 2005 r. – przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).

Autor: Patrycja Kaczmarczyk-Hap

inspektor ochrony danych specjalizujący się w obsłudze jednostek sektora publicznego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel