Czy w klauzuli informacyjnej trzeba zamieścić podstawę prawną

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Dodano: 30 stycznia 2018
Czy w klauzuli informacyjnej trzeba zamieścić podstawę prawną
Pytanie:  Dostosowałem klauzule informacyjne stosowane w spółce do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zgodnie z art. 13 RODO. Czy na samym wstępie klauzuli informacyjnej trzeba powoływać się wciąż na art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, czy tylko na podstawę prawną z RODO?
Odpowiedź: 

Nie ma wymogu prawnego (ani dziś, ani po 25 maja 2018 r.), aby w treści klauzuli informacyjnej podawać podstawę prawną jej sporządzenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) będzie skuteczne w Polsce od 25 maja 2018 r. Obecnie kwestia zgodności postępowania administratora danych z RODO nie może być np. przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Część administratorów zmienia już jednak swoje klauzule informacyjne, dostosowując ich treść do wymogów RODO.

O czym trzeba będzie informować podmioty danych zgodnie z RODO

Zakres informacji, które powinny być podawane osobie, od której administrator danych bezpośrednio pozyskuje dane, określa art. 13 RODO. Katalog tych informacji jest znacznie szerszy, niż wynika to z obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Część informacji administratorzy powinni przekazywać podmiotowi danych zawsze i niezależnie od okoliczności związanych z przetwarzaniem danych. Niektóre zaś z informacji administratorzy muszą przekazać osobie, której dane dotyczą, z uwagi na podstawę prawną przetwarzania danych czy zasady przetwarzania. W przypadku pozyskania danych na podstawie zgody administrator będzie musiał podać osobie, której dane dotyczą:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz (gdy ma to zastosowanie) tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,

c) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,

d) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,

e) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Poza tymi informacjami administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

c) informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) informację, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,

f) jeśli ma zastosowanie – informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Marcin Sarna

Autor: Marcin Sarna

Radca prawny, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel