Czy kierownik działu IT może być inspektorem ochrony danych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 30 kwietnia 2018
Czy kierownik działu IT może być inspektorem ochrony danych
Pytanie:  Firma jest zobowiązana do wyznaczenia inspektora ochrony danych na mocy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Czy funkcję tę dodatkowo może wykonywać kierownik działu IT, który obecnie jest również administratorem systemów informatycznych? Czy inspektorem ochrony danych może być też informatyk?
Odpowiedź: 

Jak wynika z wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w sprawie inspektorów ochrony danych (IOD), kierownik działu IT to jedno z tych stanowisk, których łączenie z funkcją IOD może powodować konflikt interesów. Nie powinien więc on być wyznaczony do pełnienia tej funkcji. Jeżeli zaś informatyk nie bierze udziału w określaniu środków i celów przetwarzania danych osobowych i spełnia wymogi stawiane inspektorom przez RODO, może pełnić tę funkcję.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) inspektor ochrony danych (IOD) może wykonywać inne zadania i obowiązki, jednak administrator i podmiot przetwarzający muszą zapewnić, by te inne zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. Grupa Robocza Art. 29 w swoich wytycznych do RODO w sprawie IOD wskazała, że unikanie konfliktu interesów ma polegać na tym, by IOD nie zajmował stanowiska, które pociąga za sobą określanie sposobów i celów przetwarzania danych (dotyczy to zarówno stanowisk kierowniczych, jak i stanowisk niższego szczebla). Jako stanowisko, którego nie można łączyć z wykonywaniem funkcji inspektora ze względu na konflikt interesów, Grupa Robocza Art. 29 wskazała m.in. kierownika działu IT. W związku z tym taka osoba nie może być inspektorem ochrony danych. Jeżeli jednak stanowisko informatyka nie pociąga za sobą określania sposobów i celów przetwarzania danych, to nie będzie konfliktu interesów.

Jakie wymogi musi spełniać inspektor ochrony danych

Brak konfliktu interesów to niejedyny wymóg wobec stanowiska IOD. Osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji musi mieć kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętność wypełniania zadań IOD, o których mowa w art. 39 RODO, czyli:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora bądź podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Dodatkowo trzeba zapewnić, by inspektor ochrony danych, który wykonuje też inne zadania i obowiązki, miał zapewniony czas, aby mógł wypełniać zadania przewidziane dla IOD.

Uwaga

Inspektor ochrony danych w zakresie wykonywania swoich zadań musi podlegać najwyższemu kierownictwu. Oznacza to, że informatyk pełniący funkcję IOD w zakresie swoich podstawowych zadań będzie podlegał kierownikowi działu IT, a w zakresie zadań inspektora ochrony danych właścicielowi/prezesowi/zarządowi.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel