Kontrola RIO – czy musisz udzielić upoważnienia inspektorowi

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 16 września 2019
47296c60d1c08f02fc5345628ee6cfc3961d64f0-xlarge(2)

W związku z kontrolą inspektorzy z regionalnej izby obrachunkowej mają prawo do wglądu w dokumentację zawierającej dane (rożnego rodzaju, kategorii danych) oraz jej zabezpieczenia. Są przy tym zobowiązani do zachowywania tajemnicy skarbowej. Inspektor może więc zażądać udostępnienia mu do wglądu akt osobowych. Sprawdź, czy w związku z tym powinieneś udzielić mu upoważnienia do przetwarzania danych.

Uprawnienia inspektora RIO

Pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej pełniący funkcje inspektorów do spraw kontroli gospodarki finansowej są ustawowo upoważnieni do przetwarzania danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych u podmiotu kontrolowanego w związku z wykonywaną kontrolą tego podmiotu i w zakresie wynikającym z celu tej kontroli.

Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych regionalne izby obrachunkowe (RIO) są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej określonych w ustawie podmiotów publicznych. O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo do:

  • żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji budżetu oraz gospodarki finansowej;
  • wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych;
  • wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi, łącznie z kontrolą stanu kasy;
  • wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi;
  • wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki;
  • zabezpieczania dokumentów i innych dowodów;
  • wglądu w indywidualną dokumentację podatkową podmiotów ponoszących ciężary publiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
  • dostępu do danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych;
  • sporządzania lub zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów.
Uwaga

Pracownicy jednostki kontrolowanej obowiązani są do udzielenia inspektorowi wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z powierzonych im czynności służbowych.

Odrębne upoważnienie nie jest konieczne

Wobec tego inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej jest ustawowo upoważniony do przetwarzania danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych niezależnie od tego na jakich nośnikach dane te zostały utrwalone. Co za tym idzie, ma on zapewniony ustawowo dostęp do danych dotyczących kwalifikacji i uposażenia pracowników samorządowych zawartych także w aktach osobowych. Z drugiej strony kontrolowana jednostka powinna udostępnić inspektorowi jedynie te dane osobowe z akt osobowych pracowników, które dotyczą jego kwalifikacji i uposażenia.

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel