Jakie dane w karcie zgłoszenia do żłobka

Dodano: 20 grudnia 2019
8fc22bd1a9274f11e92c63e5778ea2857d9c5e4b-xlarge (1)

Zgłoszenie dziecka do żłobka prowadzonego przez gminę wymaga wypełnienia karty zgłoszenia. Sprawdź, jakich danych można żądać w karcie.

 Michał Łyszczarz

Katalog danych

Dane zbierane w czasie zapisywania dziecka do żłobka mają służyć zapewnieniu jak najlepszej opieki. Są one wskazane w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat. 3. Zgodnie z tą regulacją rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
 • informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;
 • imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - daty urodzenia;
 • informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;
 • miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;
 • dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

Jest to katalog zamknięty. Tylko takie dane mogą zatem być wymagane w karcie zgłoszenia, o której mowa w pytaniu.

Uwaga

Żłobek przetwarza dane, o których mowa w art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.

W wykonaniu obowiązku prawnego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W art. 6 ust. 1 lit. c stanowi o zgodności przetwarzania z prawem wówczas, gdy następuje ono w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Podstawa przetwarzania może zatem wynikać z obowiązujących przepisów i w tym wypadku jest to przywołany wcześniej art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nie ma zatem podstawy do przetwarzania danych wykraczających poza zakres wskazany w tej regulacji. 

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel