Jak zgodnie z RODO zawiadomić o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu.

Monika Brzozowska-Pasieka

Autor: Monika Brzozowska-Pasieka

Dodano: 7 października 2019
9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge(1)

Wszczynając postępowanie z urzędu, organ administracji musi w zawiadomić o tym wszczęciu strony postępowania. Czy rozdzielniku pisma należy wymienić wszystkich odbiorców pisma wskazując ich imię i nazwisko? Czy też wystarczy zapis, iż pismo otrzymuje strony wg rozdzielnika nie informując tym samym kogo powiadomiono? Sprawdź, jak prawidłowo zawiadomić o wszczęciu postępowania

Obowiązki organu w związku ze wszczęciem postępowania

Kodeks postępowania administracyjnego nie precyzuje, jak powinny wyglądać zawiadomienia stron. Niemniej jednak każda ze stron postępowania ma prawo - zgodnie z art. 9 i 10 Kodeksu postępowania administracyjnego - do bycia poinformowanym o wszelkich czynnościach związanych z działaniem urzędu w ich sprawie. Art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje konieczność (zasadę) informowania strony wskazując, że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Dodatkowo na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazujemy nie tylko adresata zawiadomienia

Skoro więc zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ma być przesłane do stron, to wydaje się, że powinni być w tym piśmie wskazani odbiorcy (czyli inne strony postępowania - podmioty, którym nadano taki status w postępowaniu). Poinformowanie może ograniczać się jedynie do imienia i nazwiska/nazwy podmiotu.

Każda ze stron ma bowiem prawo do działania i do bycia poinformowanym nie tylko o toku postępowania, ale również o innych - uprawnionych - uczestnikach postępowania, którzy w postępowaniu mają określone prawa i obowiązki. 

Uwaga

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego można podać imiona i nazwiska odbiorców pisma (bez dodatkowych danych). Zapis, iż otrzymują strony według rozdzielnika jest wprawdzie poprawny, ale jedynie w sytuacji, gdy strony wiedzą kto jest pozostałymi uczestnikami postępowania.

Monika Brzozowska-Pasieka

Autor: Monika Brzozowska-Pasieka

adwokat, dr nauk prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel