Czy dla wolontariusza należy wydać upoważnienie czy też powierzyć mu przetwarzanie danych?

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 12 lipca 2018
Wolontariat w szpitalu

W wielu podmiotach, w których przetwarzane są tzw. dane wrażliwe, można zaobserwować szeroko zakrojoną działalność wolontariuszy. M.in. chodzi tu o domy pomocy społecznej, których podopieczni korzystają z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych nierzadko w ramach wolontariatu. Czy wolontariuszom w DPS i innych tego typu podmiotach należy udzielić upoważnień do przetwarzana danych czy też zawrzeć z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych?

Upoważnienie, powierzenie lub udostępnienie

Administrator może dopuścić do przetwarzania danych:

  • podmioty upoważnione,
  • podmioty przetwarzające oraz
  • w niektórych przypadkach tzw. stronę trzecią.

Upoważnienie do przetwarzania danych to umocowanie danej osoby fizycznej do przetwarzania danych osobowych na polecenie administratora danych. Z kolei podmiotem przetwarzającym (procesorem) jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych w zakresie przez niego wskazanym i w celu przez niego wyznaczonym. Natomiast udostępnienie danych polega na przekazaniu danych do przetwarzania we własnym imieniu.

Ustawowe upoważnienie dla zawodów medycznych …

Dla osób wykonujących zawody medyczne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in. z ustawy o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta. W takiej sytuacji nie jest wymagane upoważnienie, udostępnienie ani tym bardziej powierzenie przetwarzania danych. Inaczej jest w przypadku wolontariuszy. Przekazanie im danych osobowych wymaga bowiem udzielenia im upoważnienia do przetwarzania danych.

… ale nie dla wolontariusza

Dlaczego przekazania danych dokonujemy akurat w ten sposób? Odpowiedzi związana jest z istotą obowiązków wykonywanych przez wolontariusza oraz formę jego powiązań z administratorem danych. Wszak wolontariusz może przetwarzać dane osobowe z zachowaniem procedur obowiązujących u administratora danych i pod jego kontrolą. W istocie wolontariusza należy bowiem uznać za osobę tymczasowo wchodzącą w skład personelu administratora danych osobowych.

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Biblioteka ABI

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel