UODO: udostępnienie kopii danych to nie to samo co udostępnienie kopii dokumentacji medycznej

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 1 sierpnia 2018
lekarz i pielęgniarka w archiwum

W specjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej UODO wyjaśnia, jak rozumieć i realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej. Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu podmiotowi danych prawem otrzymania kopii danych osobowych. Są to dwa różne prawa i służą różnym celom, które mogą, lecz nie zawsze muszą, być realizowane w odmienny sposób.

Uprawnienia nie są tożsame

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z kolei prawo do pozyskania kopii danych osobowych przysługuje z odrębnej podstawy prawnej, a mianowicie z art. 15 ust. 3 RODO. Ma ono gwarancyjny i kontrolny, pozwalający w szczególności na zweryfikowanie zgodności przetwarzania danych z prawem. Nie są to uprawnienia tożsame, głównie dlatego że pacjent, wnioskując o dostęp do dokumentacji medycznej, ma możliwość pozyskania wielu różnych informacji, których co do zasady nie jest uprawniony żądać na podstawie RODO.

Uwaga

Pacjent ma prawo wyboru, z którego uprawnienia skorzysta. Wybór ten determinuje bowiem zakres informacji, które podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma mu udostępnić. Jeśli jednak pacjent nie wskaże, że wnioskuje o realizację prawa na gruncie RODO, to udostępnienie dokumentacji medycznej powinno się odbyć na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jak udostępnić dokumentację medyczną …

Podmiot udostępniający dokumentację medyczną pacjenta, nie może ingerować w jej treść. Jej udostępnienie odbywa się w formie przewidzianej w art. 27 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc np. poprzez sporządzenie jej odpisu, wyciągu bądź wydruku.

Realizacja uprawnienia do udostępnienia kopii dokumentacji medycznej ma nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Uwaga

Za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej można każdorazowo pobierać opłatę.

… a jak kopię danych osobowych pacjenta?

Z kolei realizacja uprawnienia z art. 15 ust. 3 RODO ogranicza się wyłącznie do danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO, dotyczących wnioskodawcy. Realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 3 RODO, administrator powinien więc poprzestać na wskazaniu treści danych dotyczących osoby, z wyłączeniem pozostałych informacji zawartych na nośniku.

W myśl art. 15 ust. 3 RODO udostępnienie kopii danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej nie polega na udostępnieniu nośnika, na którym przetwarzane są dane osobowe. Przepis ten wskazuje bowiem na obowiązek udostępnienia kopii danych a nie kopii dokumentu zawierającego dane. Realizacja tego obowiązku może nastąpić zarówno poprzez sporządzenie kopii lub odpisu dokumentu (nośnika) zawierającego dane osobowe oraz inne dane, jak i poprzez podanie uprawnionemu treści jego danych osobowych, z pominięciem informacji znajdujących się w nośniku..

Zatem osoba fizyczna będąca jednocześnie pacjentem ma prawo zwrócić się do administratora o udostępnienie kopii jej danych osobowych, które są przez niego przetwarzane, ale w ramach tego wniosku nie może żądać kopii nośnika, na którym się one znajdują. Osoba, której dane dotyczą, nie jest uprawniona również do żądania innych niż dotyczących jej danych. Jeżeli pacjent zwróci się do administratora, np. do przychodni lub szpitala, z wnioskiem o kopię danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej, nie oznacza to jednoznacznie, że otrzyma kopię dokumentacji medycznej.

Z drugiej strony pewne dane osobowe są nierozerwalnie związane z nośnikiem, na którym zostały utrwalone i nie jest możliwe udostępnienie kopii danych (ich treści) w inny sposób, niż poprzez wydanie kopii nośnika np. wynik badania rentgenowskiego.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO, administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Uwaga

Udostępnienie kopii danych osobowych jest bezpłatne.

Komunikat znajduje się tutaj>>

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel