Ulga podatkowa niezależna od ujawnienia danych osobowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 9 listopada 2016
Nie można uzasadniać przyznania ulgi od ujawnienia danych osobowych

Organy podatkowe nie mogą żądać, aby osoba, która chce skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu kościelnej darowizny, ujawniła dane osobowe osób korzystających z pomocy ze środków z darowizny – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które w zeznaniu podatkowym PIT-37 odliczyło od swojego dochodu darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą w wysokości 30 tys. złotych. Naczelnik warszawskiego urzędu skarbowego wezwał małżonków, aby przedłożyli dokumenty, które potwierdzą, że odliczenia od dochodu były zasadne. Jednocześnie zaznaczył, że w przypadku przekazanej darowizny sprawozdanie powinno szczegółowo wskazywać, na jakie cele kościół przeznaczył darowiznę.

Małżonkowie złożyli potwierdzenia wykonania przelewów, zaświadczenie o otrzymaniu przez kościół darowizny i sprawozdanie, z którego wynikało, na jakie działania darowizna została przeznaczona. Był to m.in. remont budynku parafialnego, kolonie charytatywne dla dzieci czy pomoc powodzianom i ofiarom huraganów.

Mimo to Naczelnik Urzędu Skarbowego twierdził, że odliczenie nie było zasadne i wystąpił do proboszcza o udzielenie dodatkowych informacji. Ten potwierdził, że otrzymał darowiznę i wyjaśnił, na jakie cele ją przeznaczył. Te wyjaśnienia nie były dla urzędu wystarczające. Naczelnik stwierdził, że przedstawione sprawozdanie z kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej nie zawiera dokładnego opisu i daty zdarzeń.

Małżonkowie zaskarżyli decyzję urzędu skarbowego. Podkreślali, że żądanie szczegółowych informacji w sprawozdaniu nie ma oparcia w przepisach. Poza tym nie mieli wpływu na treść sprawozdania wystawionego przez proboszcza i byli przekonani, że jest prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził jednak, że przedstawione przez małżonków dowody nie były wystarczające, by stwierdzić, że darowizna została przeznaczona na cele charytatywno-opiekuńcze, a odliczenie było zasadne.

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny

Małżeństwo zaskarżyło tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA przyznał rację skarżącym i stwierdził, że ich wniosek jest zasadny. Sąd orzekł, że małżonkowie przedstawili wymagane dokumenty, by udowodnić, że przekazali darowiznę. Zdaniem sądu organy podatkowe nie mogą żądać od podatnika przedstawienia dodatkowych danych, które nie są wymagane ustawowo.

WSA przypomniał, że organy podatkowe mogą zażądać od podmiotu, który sporządził sprawozdanie, aby uściślił dane co do celu opiekuńczo-charytatywnego, niewykraczające jednak poza ochronę danych, przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił więc decyzję Dyrektora Izby Skarbowej i zobowiązał go do wydania ponownej decyzji.

Organ podatkowy zaskarżył decyzję WSA

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zaskarżył ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA przyznał jednak rację sądowi wojewódzkiemu i oddalił skargę kasacyjną. Sąd podkreślił, że każdą taką sprawę trzeba badać indywidualnie. Zdaniem NSA w pewnych sytuacjach nie można uzależniać prawa do ulgi od ujawnienia danych osobowych osób, które skorzystały ze środków z darowizny.

Mogą to być bowiem dane wrażliwe np. osób, które korzystały z terapii uzależnień w ośrodku wybudowanym ze środków z darowizny. Takie osoby mogą sobie nie życzyć, aby ich dane osobowe zostały ujawnione.

Źródło:

  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 1389/13),

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2637/14)

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel