GIODO o przekazywaniu danych niezaszczepionych dzieci inspektorom sanitarnym

Dodano: 24 marca 2017
GIODO o przekazywaniu danych niezaszczepionych dzieci inspektorom sanitarnym

Udostępnienie danych osobowych nieszczepionych dzieci inspektorom sanitarnym wynika z przepisów – tłumaczy GIODO.

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych spływają skargi rodziców nieszczepionych dzieci na przekazywanie ich danych osobowych przez podmioty lecznicze do inspektorów sanitarnych. Tymczasem, jak zauważa GIODO, udostępnienie tych danych jest wymagane przepisami prawa.

Generalny Inspektor w swoim stanowisku tłumaczy, że przetwarzanie danych osobowych (w tym wypadku ich udostępnienie inspektorowi sanitarnemu) nie musi odbywać się zawsze na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku danych wrażliwych – a takimi są m.in. informacje o stanie zdrowia – ich przetwarzanie jest możliwe, np. gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

Udostępnianie danych o szczepieniach jest uzasadnione w przepisach

Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby, które przebywają na terytorium Polski muszą się poddawać szczepieniom ochronnym. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku szczepień sprawują zaś organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ppkt c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są one uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Aby zrealizować ten obowiązek organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej muszą być informowane przez prowadzących szczepienia ochronne o wykonaniu lub niewykonaniu obowiązku szczepień. Natomiast osoby, które przeprowadzają szczepienia ochronne, muszą prowadzić dokumentację medyczną dotyczycą obowiązkowych szczepień ochronnych – przechowywać karty uodpornienia oraz dokonywać wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia i sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Dodatkowo w rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień wskazuje się zaś, że kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym.

Przepisy te są podstawą prawną do udostępniania przez podmioty lecznicze inspektorom sanitarnym informacji o niezaszczepionych pacjentach.

GIODO: Przepisy trzeba doprecyzować

Zdaniem GIODO przepisy te mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Chodzi m.in. o to, że zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz”, co nie stwarza pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych.

W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Ministerstwa Zdrowia postulat o wyraźne uregulowanie w przepisach rangi ustawy kwestii przekazywania przez podmioty lecznicze informacji o niezaszczepionych pacjentach do inspektoratów sanitarnych. Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, że podejmie takie działania.

Źródło:

GIODO

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody » 


Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel