Dyrektor szkoły musi żądać od nauczycieli zachowania poufności

Dodano: 28 maja 2019
e61158ee43bfbba93cd2d1389e906cc7130f5d47-xlarge

Nie budzi wątpliwości, że w szkole można przetwarzać dane osobowe – podstawą przetwarzania danych jest wówczas konieczność realizacji obowiązku prawnego. Z drugiej strony na pracownikach oświaty ciąży obowiązek poufności. Sprawdź, jakie działania powinien wykonać w związku z tym dyrektor szkoły.

W wykonaniu obowiązku prawnego …

Oczywistym jest, że inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów (art. 30a Prawa oświatowego). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbierz oświadczenie o poufności

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zachowania poufności nałożony w nowych przepisach na nauczycieli i inne osoby pełniące funkcje lub pracujące w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązek ten dotyczy wszelkich informacji (nie tylko danych osobowych), które zostaną uzyskane w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą (art. 30a ust. 2 Prawa oświatowego).

Uwaga

Poufność obejmuje informacje dotyczące:

 • zdrowia,
 • potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • możliwości psychofizycznych,
 • seksualności,
 • orientacji seksualnej,
 • pochodzenia rasowego lub etnicznego,
 • poglądów politycznych,
 • przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.

W związku z obowiązkiem dochowania poufności zasadnym jest odebranie od pracowników stosownych oświadczeń (zobacz – wzór oświadczenia o poufności).

Poufność nie zawsze konieczna

Nie w każdym przypadku pracownik oświaty będzie zobligowany do zachowania poufności. Obowiązek taki ustanie:

 • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia,
 • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji,
 • w razie, gdy przewidują to przepisy szczególne (art. 30a ust. 3 Prawa oświatowego).
Uwaga

Analogiczne rozwiązania przewiduje art. 13b ustawy o systemie oświaty – ustawa ta w pewnym zakresie nadal obowiązuje.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel