Monitoring może naruszać prywatność sąsiadów

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 14 grudnia 2016
Monitoring może naruszać prywatność sąsiadów

Korzystanie z kamer monitoringu może naruszać dobra osobiste sąsiadów – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła osób, które wniosły pozew przeciwko sąsiadowi, który stosował monitoring wizyjny na swojej posesji. Powodowie wnieśli o zakazanie mu rejestrowania za pomocą należących do niego kamer, ich wizerunku oraz budynku i posesji. Sąd okręgowy w Warszawie, w wyroku z 20 stycznia 2015 r. oddalił jednak ich wniosek.

Sąd okręgowy nie stwierdził naruszenia

Sąd stwierdził, że powodowie nie sprecyzowali dokładnie, jakie ich dobra osobiste zostały naruszone przez pozwanych, nie udowodnili też samego faktu naruszenia. Nie przedstawili też dowodów, które potwierdzałyby zarzuty odnośnie aktualnego ustawienia monitoringu. Sąd Okręgowy wskazał również, że powód nie przedstawił dowodów na to, iż kamera skierowana jest w głąb jego posesji, a na podstawie zdjęć robionych z posesji powodów nie można stwierdzić, gdzie dokładnie kamera jest skierowana i jaki obraz rejestruje.

W ocenie Sądu zamontowanie kamer miało ponadto na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pozwanych, a nie działanie na szkodę powodów. Na osiedlu, na którym zamieszkują strony wielokrotnie zdarzały się włamania i kradzieże. Monitoring spełniał więc rolę prewencyjną. Co istotne pozwany nie wykorzystywał też nagrań z monitoringu przeciwko powodom, a tylko w celu zniwelowania ewentualnego zagrożenia.

Sąd Okręgowy stwierdził również, że obecny stan prawny nie zawiera przepisów, które zakazywałyby możliwość monitorowania kamerą swojego terenu. Kwestia ta nie została prawnie uregulowana. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by nagranie takie posłużyło jako dowód w przypadku zarejestrowania dokonywania jakiegoś przestępstwa, czy występku.

Sąd nie zgodził się z twierdzeniami powodów, że działanie pozwanych narusza ich dobra osobiste, tj. prawo do ochrony wizerunku i prawo do prywatności, swobody decydowania o tym, w jakich okolicznościach ich osoby mogą być rejestrowane za pomocą kamer.

Sąd przyjął przy tym , iż ochrona w ramach prawa do prywatności może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy ujawnianie faktów z życia osobistego, podsłuchiwanie rozmów, nagrywanie wypowiedzi, scen z życia osobistego i rodzinnego następuje podstępnie.

Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego

Powodowie odwołali się od tego wyroku do sądu apelacyjnego. Sąd uznał odwołanie za zasadne. Stwierdził, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powodów, czyli konkretnie prawa do prywatności i prawa do wizerunku. Zdaniem sądu monitorowanie nieruchomości sąsiadów nie było pozwanemu niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej posesji, zwłaszcza że pozwany nie zainstalował ogrodzenia wokół swojego budynku.

Dodatkowo sąd stwierdził, że pozwany umyślnie naruszał prawa powodów. Zdaniem sądu działał świadomie, w pełni zdając sobie sprawę ze skutków dokonywanych naruszeń, których nie zamierzał zaniechać.

Sąd apelacyjny zakazał pozwanemu rejestrowania za pomocą kamer posesji, budynku i wizerunku sąsiadów i zobowiązał go do zapłaty 5 tys. zł zadośćuczynienia.

Źródło:

  • wyrok Sądu Apelacyjny w Warszawie z 17 sierpnia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 839/15).
Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel