Prezes UODO o uprawnieniach kontrolera biletów

Dodano: 20 listopada 2019
1b8c424add1ee3eb9787ff8bcb939359d80c8d30-large

Czy kontroler biletów może zażądać okazania dowodu osobistego i spisać z niego dane osobowe? Ta kwestia nurtuje wiele osób, stąd liczne pytania kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawdź, jakie uprawnienia posiada kontroler biletów.

5 uprawnień kontrolera biletów

Jak wskazuje Prezes UODO, uprawnienia kontrolera są uregulowane w art. 33a Prawa przewozowego. Otóż kontroler biletów, w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu upoważniającego do przejazdu, może:

 • pobierać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty,
 • weryfikować dokumenty przewozowe pasażera, w tym dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do ulgowych przejazdów,
 • w razie odmowy zapłacenia należności, żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, którym przysługuje prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Jakie dane osobowe może przetwarzać kontroler

Niezależnie od powyższego kontroler biletów może przetwarzać dane osobowe zgodnie z zasadą minimalizacji. Oznacza to, że kontroler może spisywać tylko takie dane osobowe pasażera, które są niezbędne do celu ich przetwarzania a mianowicie do wystawienia wezwania do zapłaty i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez przewoźnika. Będą to następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;
 • dane określone przez przewoźnika pozwalające zidentyfikować wezwanie;
 • imię, nazwisko oraz adres podróżnego;
 • datę, relację przejazdu (numer pociągu, numer linii, numer kursu); miejsce ujawnienia braku dokumentu przewozu lub zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;
 • tytuł i wysokość roszczenia przewoźnika, z wyszczególnieniem opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej,
 • nazwę banku i numer konta, na które należy wpłacić należność;
 • termin uregulowania należności;
 • pouczenie o możliwości złożenia reklamacji, ze wskazaniem adresu jednostki organizacyjnej, w której można ją złożyć, oraz formy złożenia reklamacji;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości podróżnego;
 • uwagi podróżnego;
 • numer identyfikacyjny sporządzającego.

Kontroler musi dbać o bezpieczeństwo danych

Spisując dane osobowe z dokumentów tożsamości, kontroler biletów nie może dopuścić do tego, by osoby postronne miały możliwość zapoznania się z tymi danymi. W ostateczności spisanie należy więc przeprowadzić na przystanku bez udziału osób trzecich.

Źródło:
 • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl/).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel