Czy można udostępnić dane osobowe pracowników związkowi zawodowemu w związku ze strajkiem

Dodano: 11 marca 2019
strajk

Media w całym kraju informują o zbliżającym się strajku nauczycieli. Należy jednak pamiętać, że strajk ten jest etapem złożonej procedury sporu zbiorowego – która musi być przeprowadzona nie tylko w oświatowych zakładach pracy. Aby do niego doszło, konieczne jest m.in. przeprowadzenie referendum strajkowego wśród wszystkich pracowników danego zakładu pracy. Referendum to organizuje związek zawodowy. Sprawdź, czy możesz udostępnić temu związkowi dane wszystkich pracowników celem organizacji głosowania.

Związkom zawodowym należy przekazywać informacje niezbędne do ich działalności.

Przepisy wprost wskazują, że pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących:

  • warunków pracy i zasad wynagradzania;
  • działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
  • stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
  • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia (art. 28 ustawy o związkach zawodowych).
Uwaga

Z uwagi na użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności” uznać należy, że wskazany katalog informacji przekazywanych organizacjom związkowym nie ma charakteru zamkniętego, a związkom należy przekazywać również informacje niezbędne do prowadzenia ich działalności, które nie zostały wprost wymienione w przywołanej regulacji.

Referendum organizuje związek zawodowy

Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Przywołane regulacje daje zatem podstawy do uznania, że lista pracowników, którzy mogą wziąć udział w referendum strajkowym jest informacją, jaka powinna zostać przekazana organizacjom związkowym.

W podobnym duchu wypowiedział się GIODO stwierdzając, że „dysponowanie przez związki zawodowe informacjami, które umożliwiają tej organizacji zweryfikowanie liczby pracowników uprawnionych do udziału w głosowaniu (choćby listą pracowników, których pracodawca zatrudnia), a tym samym stwierdzenie ważności przeprowadzonego referendum strajkowego, nie powinna budzić wątpliwości:” Z uwagi na fakt, że od roku 2012, czyli od czasu, gdy GIODO wyraził tą opinię, uprawnienia związków nie uległy zmianie w opisywanej sprawie uznać należy, że stanowisko to zachowuje aktualność.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.) - art. 28,
  • Ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 174) – art. 20.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel