Czy od kandydata do szkoły trzeba zebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

Dodano: 18 kwietnia 2018
Dokument archiwalny
Czy od kandydata do szkoły trzeba zebrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Pytanie:  Czy kandydat do szkoły dla dorosłych, składając wniosek o przyjęcie do tej szkoły, powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji? Zakładam, że wniosek o przyjęcie do szkoły będzie zawierał tylko te dane, o których mówi art. 150 ustawy Prawo oświatowe.
Odpowiedź: 

Jeśli wniosek kandydata do szkoły będzie zawierał tylko te dane, o których mówi art. 150 ustawy – Prawo oświatowe, to przetwarzanie tych danych będzie dopuszczalne na podstawie art. 150 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 uodo. Od kandydata nie powinno się wówczas żądać wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) przetwarzanie danych osobowych zwykłych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (w RODO tę kwestię reguluje art. 6 ust. 1 lit c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Natomiast na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 uodo przetwarzanie danych wrażliwych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. Przepisem, o którym wspominają art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 uodo, jest m.in. art. 150 ustawy Prawo oświatowe. Przepis ten wskazuje, jakie elementy, a ściślej mówiąc informacje, powinien zawierać wniosek o przyjęcie:

  • do publicznego przedszkola,
  • do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,
  • do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
  • do publicznej szkoły,
  • do publicznej placówki,
  • na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,
  • na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub
  • kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Przepis art. 150 wyznacza zakres informacji (danych osobowych), jakich mogą żądać komisje rekrutacyjne oraz dyrektorzy szkół od kandydatów starających się o przyjęcie do placówki oświatowej. Żądanie informacji (danych osobowych) innych niż te wymienione w art. 150 Prawa oświatowego jest działaniem przekraczającym ustawowe upoważnienie.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
  • ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Agnieszka Kręcisz-Sarna

Autor: Agnieszka Kręcisz-Sarna

radca prawny, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel