Projekt ustawy o jawności życia publicznego – GIODO przedstawia uwagi

Dodano: 6 listopada 2017
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – GIODO przedstawia uwagi

Chociaż projekt ustawy o jawności życia publicznego nie został skierowany do zaopiniowania do GIODO, organ postanowił przedstawić swoje uwagi do projektowanych przepisów.

Spostrzeżenia GIODO dotyczą m.in. propozycji przepisów umożliwiających udostępnianie informacji zawartych w aktach postępowań administracyjnych w ramach dostępu do informacji publicznej. Zdaniem GIODO rozwiązanie to stanowi poważną ingerencję w konstytucyjnie gwarantowane prawo do ochrony prywatności oraz autonomii informacyjnej jednostki (art. 51 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Prowadzi bowiem do udostępniania wielu informacji o osobach, które często mają charakter nie tylko danych zwykłych, ale także szczególnie chronionych w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i dotyczą nie tylko strony czy uczestnika postępowania, ale także osób trzecich. GIODO twierdzi, że traktowanie takich danych jako informacji o charakterze publicznym będzie wykraczać poza istotę prawa dostępu do informacji publicznej.

Z krytyką GIODO spotkały się też rozwiązania w zakresie zasad i trybu prowadzenia lobbingu w pracach nad projektami aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Zastrzeżenia GIODO budzi m.in. konieczność ujawniania informacji o osobach fizycznych finansujących działalność stowarzyszeń, fundacji, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych lub zawodowych, w tym organizacji pożytku publicznego uczestniczących w pracach nad projektami legislacyjnymi. GIODO postuluje również, aby wśród danych, które nie podlegają udostępnieniu w BIP organu prowadzącego rejestr, znalazł się również numer PESEL osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej lobbing zawodowy. Udostępnianie numeru PESEL może prowadzić do nadmiernej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa osób, których dane znajdują się w różnych zbiorach danych osobowych.

GIODO przedstawił też swoje uwagi do przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych. Zdaniem organu projekt ustawy o jawności życia publicznego nakłada liczne i daleko idące ograniczenia i obowiązki na bardzo szeroki krąg adresatów. Zarówno zakres przewidzianej w projekcie ustawy ingerencji w sferę prywatności obywateli, jak i skala proponowanego rozwiązania są w istocie bezprecedensowe – uważa GIODO. Organ wskazuje, że zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Zdaniem GIODO objęcie regulacją projektu szerokiego kręgu osób może stanowić naruszenie wskazanej konstytucyjnej normy. Zakres podmiotowy projektowanych przepisów powinien być ograniczony wyłącznie do osób, które mają kompetencje do samodzielnego decydowania o sytuacji prawnej lub faktycznej innych podmiotów albo mają istotny wpływ na tę sytuację – postuluje GIODO. Organ zgłasza również zastrzeżenia do zbyt długiego okresu retencji oświadczeń majątkowych na stronie BIP właściwego podmiotu.

GIODO odniósł się krytycznie także do przepisów dotyczących sygnalistów. Przedstawiona propozycja, zdaniem organu, ogranicza status sygnalisty do osób, które zgłaszają do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego i wobec których prokurator wydał stosowne postanowienie. W znaczący sposób ogranicza to krąg osób, które mogłyby ubiegać się o nadanie takiego statusu, pomijając kwestię reagowania na nieprawidłowości innego rodzaju – uważa GIODO. W ocenie organu instytucja sygnalisty wymaga regulacji kompleksowych, odnoszących się do wielu dziedzin życia i stosunków społecznych, a nie jedynie konkretnie sytuacji objętych niniejszym projektem.

Źródło:

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel