Znamy uzasadnienie wyroku w sprawie Bisnode

Dodano: 15 stycznia 2020
87db0216482722ef6adfadffd7854ee1465dc127-xlarge (2)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował pisemne uzasadnienie wyroku uchylającego decyzję Prezesa UODO, w której wymierzono karę 943 tys. zł spółce Bisnode. Mimo uchylenia kary treść uzasadnienia nie jest dla spółki pomyślna

Celem przypomnienia

Decyzją z dnia 15 marca 2019 r. (ZSPR.421.3.2018) Prezes UODO ukarał spółkę Bisnode karą w wysokości 943 tys. zł. Karę nałożono w związku z tym, że spółka, mimo że w formie baz danych przetwarzała bowiem dane osobowe pozyskiwane z rejestrów takich jak CEiDG, nie zrealizowała obowiązku informacyjnego względem ok. 6 mln podmiotów tak przetwarzanych danych.

Uwaga

Więcej na temat samej decyzji przeczytasz tutaj>>

Błędny wymiar kary

Jak wskazał WSA w Warszawie, Prezes UODO nie ustalił, czy spółka miała realną możliwość wykonania obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, które zostały już wykreślone z CEiDG, ponieważ zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej. Wszak w CEIDG opublikowane były jedynie adresy podane w kontekście prowadzenia działalności (nazwano to historycznym adresem prowadzenia działalności). Nie sposób więc z góry przyjąć, że te adresy pozwalały na kontakt z osobami wykreślonymi z CEIDG. W konsekwencji Prezes UODO zdaniem sądu błędnie ustalił liczbę osób, których dotyczyło naruszenie, co spowodowało błędny wymiar kary.

Sąd potwierdza nieprawidłowości w postępowaniu spółki

Z drugiej strony sąd zaakcentował słuszność stanowiska UODO w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących aktualnie jednoosobową działalność gospodarczą, a także osób fizycznych, które zawiesiły wykonywanie tej działalności. W ocenie sądu spółka Bisnode miała możliwość zrealizowania obowiązku informacyjnego względem tych osób, jako że posiadała ich dane adresowe.

W szczególności nie powinna była tłumaczyć się wysokimi kosztami jego realizacji. Wysokie koszty to nie to samo co niewspółmierny wysiłek, a jedynie taka okoliczność uzasadniałaby w opisywanej sprawie odstąpienie od realizacji obowiązku informacyjnego.

Uwaga

Wysokie koszty korespondencji? Niestety to nie jest argument przemawiający za możliwością rezygnacji z wykonywania obowiązku informacyjnego.

Niewystarczające okazało się samo opublikowanie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej. Nie każda z osób, których dane osobowe były przetwarzane przez Bisnode, miała świadomość tego przetwarzania jak również podania informacji na temat tego przetwarzania na stronie internetowej spółki.

Uwaga

Jeżeli chcesz zrealizować obowiązek informacyjny wyłącznie na swojej stronie internetowej, to pamiętaj, że będzie to wystarczające jedynie w odniesieniu do osob, które wiedzą, że przetwarzasz ich dane i znają adres Twojej strony WWW.

Z obowiązku informacyjnego nie zwalnia także to, że dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne i każdy ma prawo dostępu do nich. Nie możemy bowiem zapominać, że dane są przetwarzane w tym rejestrze w określonym celu. Nie oznacza to możliwości ich dowolnego przetwarzania przez inne podmioty innych celach.

Źródło:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt II SA/Wa 1030/19)

Słowa kluczowe:
kara grzywnyspółka

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel