Znamy nowy wykaz operacji przetwarzania wymagających oceny skutków

Dodano: 10 lipca 2019
aae223a699d904cabdf3a8c49e4ea0e6faab14a9-xlarge(2)

W Monitorze Polskim opublikowano nowy wykaz operacji rodzajów przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. W zaktualizowanym wykazie po uwzględnieniu opinii wydanej przez Europejską Radę Ochrony Danych i obejmuje również czynności przetwarzania związane z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich lub mogące znacznie wpłynąć na swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej.

Jak wynika z art. 35 ust. 4 RODO organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Nowy wykaz zawiera 12 kategorii operacji przetwarzania.

I. Rodzaje/kryteria dla operacji przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny

II. Potencjalne obszary wystąpienia/ istniejące obszary zastosowań

III. Przykłady operacji/zakresu danych/okoliczności, w których może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia dla danego rodzaju operacji przetwarzania

1. Ewaluacja lub ocena, w tym profilowanie i przewidywanie (analiza behawioralna) w celach wywołujących negatywne skutki prawne, fizyczne, finansowe lub inne niedogodności dla osób fizycznych

Media społecznościowe, firmy marketingowe, firmy headhunterskie

Profilowanie użytkowników portali społecznościowych i innych aplikacji w celu wysyłania informacji handlowej

Banki, inne instytucje finansowe upoważnione do udzielania kredytów, instytucje pożyczkowe w procesie oceny zdolności kredytowej

Ocena zdolności kredytowej, przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji, objęta obowiązkiem zachowania tajemnicy i żądanie ujawnienia danych niemających bezpośredniego związku z oceną zdolności kredytowej

Firmy ubezpieczeniowe – oferowanie zniżek związanych ze stylem życia (papierosy, alkohol, sporty ekstremalne, styl jazdy samochodem)

Ocena stylu życia, odżywiania się, jazdy, sposobu spędzania czasu itp. osób fizycznych w celu np. podwyższenia im ceny składki ubezpieczeniowej, na podstawie tej oceny, nazywana ogólnie optymalizacją składki ubezpieczeniowej

Firmy ubezpieczeniowe – np. korzystniejsze oferty ubezpieczeniowe lub kredytowe dla pracowników określonych grup, np. administracji publicznej, nauczycieli

Profilowanie pośrednie (ocena osoby na podstawie przynależności do określonej grupy)

2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołujących skutki prawne, finansowe lub podobne istotne skutki

Drogi objęte odcinkowym pomiarem prędkości (system gromadzi informacje nie tylko o pojazdach naruszających przepisy, ale o wszystkich pojazdach pojawiających się w kontrolowanym obszarze), odcinki dróg wyposażone w system elektronicznego poboru opłat viaTOLL

Systemy monitoringu wykorzystywane do zarządzania ruchem, umożliwiające szczegółowy nadzór nad kierowcą oraz jego zachowaniem na drodze, w szczególności systemy pozwalające na automatyczną identyfikację pojazdów Systemy automatycznego pobierania opłat za wjazd

Sklepy internetowe oferujące ceny promocyjne dla określonych grup klientów. Firmy obsługujące programy lojalnościowe (wspólnoty zakupowe)

Systemy profilowania klientów pod kątem zidentyfikowania preferencji zakupowych, automatycznego ustalania cen promocyjnych w oparciu o profil

Programy marketingowe zawierające elementy profilowania osób

Monitorowanie zakupów i preferencji zakupowych (np. alkohol, słodycze)

3. Systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie wykorzystujące elementy rozpoznawania cech lub właściwości obiektów, które znajdą się w monitorowanej przestrzeni. Do tej grupy systemów nie są zaliczane systemy monitoringu wizyjnego, w których obraz jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa

Środki komunikacji miejskiej, miasta oferujące systemy wypożyczania rowerów, samochodów oraz wyznaczające strefy płatnego parkowania

Monitorowanie osób korzystających z usług w przestrzeni publicznej, przy wykorzystaniu danych wykraczających poza dane niezbędne do świadczenia tych usług

Zakłady pracy (monitoring systemów informatycznych poczty elektronicznej, używanego oprogramowania, kart dostępowych itp.)

Systemy monitorowania czasu pracy pracowników oraz przepływu informacji w wykorzystywanych przez nich narzędziach (poczty elektronicznej, Internetu) Kryterium: systematyczne monitorowanie (vide WP 2491 ) + wrażliwe podmioty danych

Przetwarzanie informacji pozyskiwanych przez Internet rzeczy (opaski medyczne, smartwatche itp.) oraz ich przesyłanie w sieci przy użyciu urządzeń mobilnych typu smartfon czy tablet

Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez aplikacje instalowane w urządzeniach mobilnych, w tym w urządzeniach zintegrowanych z mundurem, kaskiem lub w inny sposób połączonych z osobą pozyskującą dane

Systemy komunikujące się typu maszyna – maszyna, w których samochód informuje otoczenie o swoim zachowaniu (ruchu) i w przypadku pojawiającego się zagrożenia otrzymuje od tego otoczenia (infrastruktura drogowa, inne samochody) komunikaty ostrzegawcze

Systemy monitoringu pojazdów nawiązujące połączenia z otoczeniem, w tym z innymi pojazdami

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego w sprawie identyfikacji radiowej (RFID) (2007/C 256/13)

Systemy wykorzystujące RFID w przypadku, gdy znaczniki/etykiety są lub mogą być przypisane osobom fizycznym

Szpitale/Organizacje prowadzące badania kliniczne. Kluby fitness/ podmioty/ organizacje pobierające materiał genetyczny do badań

Dane dotyczące zdrowia pacjentów/klientów

4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych i dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (danych wrażliwych wg opinii WP 29

Partie polityczne, komitety wyborcze, komitety referendalne i inicjatywy ustawodawcze, organizacje społeczne, kampanie wyborcze

Przetwarzanie przez organy państwowe lub podmioty prywatne danych osobowych dotyczących przynależności partyjnej i/lub preferencji wyborczych

Operatorzy telekomunikacyjni; dostawcy mediów (prąd, gaz, woda) w zakresie inteligentnego opomiarowania – Zalecenie 2012/148/UE Komisji Europejskiej z marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechniania inteligentnych systemów pomiarowych

Regularne przetwarzanie danych pomiarowych umożliwiające obserwację stylu życia, przemieszczania się w terenie, intensywności korzystania z mediów, energii itp. (np. danych geolokalizacyjnych, danych z inteligentnych liczników pomiarowych o zużywanej energii, danych bilingowych dotyczących komunikacji elektronicznej itp.)

Usługi poczty elektronicznej; systemy monitoringu osiągnięć sportowych współpracujące z opaskami typu fitness wykorzystujące chmurę obliczeniową; aplikacje dostarczane przez producentów czytników elektronicznych do zakupu książek, gazet elektronicznych z funkcjami robienia notatek itp.

Serwisy internetowe i inne systemy informatyczne oferowane osobom fizycznym do przetwarzania informacji obejmujących działania o charakterze czysto osobistym lub domowym (jak np. usługi przetwarzania w chmurze do zarządzania dokumentami osobistymi, usługi poczty elektronicznej, kalendarze, e-czytniki wyposażone w funkcje robienia notatek oraz różne aplikacje typu „life-logging”, które mogą zawierać informacje o bardzo osobistym charakterze), których ujawnienie lub przetwarzanie do celów innych niż czynności o charakterze domowym może być uznane za bardzo ingerujące w prywatność

5. Przetwarzanie danych biometrycznych wyłącznie w celu identyfikacji osoby fizycznej bądź w celu kontroli dostępu

Systemy rozpoznawania twarzy, weryfikacja tożsamości w miejscu pracy w celu kontroli dostępu, weryfikacja tożsamości w urządzeniach/ aplikacjach (wliczając rozpoznawanie głosu, odcisków palców, twarzy); systemy monitoringu wejść do określonych pomieszczeń; systemy rozliczeniowo- -ewidencyjne operacji bankowych, handlowych, ubezpieczeniowych; systemy kontroli wejść do klubów fitness, hoteli itp.

Wejścia do określonych obszarów, pomieszczeń lub uzyskanie dostępu do określonego konta w systemie informatycznym w celu np. wykonania zlecenia transakcji w systemie teleinformatycznym lub wypłaty gotówki przy użyciu bankomatu itp.

6. Przetwarzanie danych genetycznych

Laboratoria/Firmy/Szpitale oferujące diagnostykę genetyczną

Diagnoza medyczna Testy DNA Badania medyczne

7. Dane przetwarzane na dużą skalę, gdzie pojęcie dużej skali dotyczy:

• liczby osób, których dane są przetwarzane,

• zakresu przetwarzania,

• okresu przechowywania danych oraz

• geograficznego zakresu przetwarzania

Centralny system:

  • informacji oświatowej;
  • informacji w szkolnictwie wyższym;
  • obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • kwalifikacji zawodowych itp.

Centralne zbiory danych wspomagające zarządzanie określoną grupą osób w celach związanych z realizacją zadań publicznych, z których dane udostępniane są w różnym zakresie w zależności od ich roli i zadań związanych z realizacją tych obowiązków

Portale społecznościowe, przeglądarki internetowe, dostawcy usług telewizji kablowej, serwisy subskrypcyjne z filmami i programami telewizyjnymi dostępne na urządzeniach z dostępem do Internetu

Zbieranie szerokiego zakresu danych o przeglądanych stronach internetowych, realizowanych zakupach/ historii zakupów, oglądanych programach telewizyjnych lub radiowych itp.

Firmy marketingowe pobierające dane z różnych źródeł, gdzie występują dane osobowe o klientach, w celach przeprowadzania ukierunkowanych na określone grupy klientów akcji marketingowych

Łączenie danych z różnych rejestrów państwowych i/lub publicznych

Firmy marketingowe w celach doskonalenia i rozszerzania profili potencjalnych klientów oraz doskonalenia usług reklamy ukierunkowanej na określone grupy społeczne; firmy obsługujące programy lojalnościowe (wspólnoty zakupowe)

Tworzenie profili osób ze zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł (łączenie zbiorów)

Portale społecznościowe, sieci handlowe, firmy marketingowe, banki i instytucje finansowe

Zbieranie danych o przeglądanych stronach, wykonywanych operacjach bankowych, zakupach w sklepach internetowych, a następnie ich analiza w celu tworzenia profilu osoby

9. Przetwarzanie danych dotyczących osób, których ocena i świadczone im usługi są uzależnione od podmiotów lub osób, które dysponują uprawnieniami nadzorczymi i/lub ocennymi

Serwisy oferujące pracę, które dokonują dopasowania ofert do określonych preferencji pracodawców

Przetwarzanie danych, w których dokonuje się klasyfikacji lub ocen osób, których dane dotyczą, pod względem np. wieku, płci, a następnie klasyfikacje te wykorzystuje się do przedstawienia ofert lub innych działań, które mogą mieć wpływ na prawa lub wolność osób, których dane są przetwarzane

Systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

Systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (związanych np. z korupcją, mobbingiem) – w szczególności gdy przetwarzane są w nim dane pracowników

10. Innowacyjne wykorzystanie lub zastosowanie rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych

Sprzedawcy i dystrybutorzy mediów (prąd, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne) wdrażający inteligentne liczniki

Systemy zdalnego opomiarowania, które, biorąc pod uwagę zakres i częstość zbierania danych, umożliwiają profilowanie osób lub grupy osób

Serwisy internetowe przetwarzające dane z urządzeń typu Internet rzeczy, np. aparatów fotograficznych wyposażonych w funkcje lokalizacyjne (GPS)

Systemy analizy i przetwarzania danych znajdujących się w metadanych, np. zdjęcia opatrzone danymi geolokalizacyjnymi

Zastosowanie komunikacji między urządzeniami (Internet rzeczy – np. beacony, drony) w przestrzeni publicznej i w miejscach użyteczności publicznej

Systemy stosowane do analizy i przekazywania danych dostawcom usługi przy użyciu aplikacji mobilnych z urządzeń przenośnych typu: smartwatch, inteligentne opaski, beacony itp. analizujące i przekazujące dane dostawcom przy użyciu aplikacji mobilnych

Aplikacje z funkcjami komunikowania się i oprogramowaniem umożliwiającym wymianę informacji z najbliższym otoczeniem oraz zdalnie poprzez sieć telekomunikacyjną

Stosowanie urządzeń wyposażonych w różnego rodzaju interfejsy (głośnik, mikrofon, kamera) oraz oprogramowanie i system łączności umożliwiające przekazywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne

Zabawki interaktywne

Usługi i zabawki dedykowane dzieciom

Specjalistyczne porady i konsultacje medyczne, badania kliniczne o zasięgu międzynarodowym

Konsultacje telemedyczne z ośrodkami spoza UE, przekazywanie osobowych danych medycznych o zasięgu międzynarodowym

11. Gdy przetwarzanie samo w sobie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy

Podmioty udzielające pożyczek i kredytów oraz oferujące sprzedaż ratalną

Podejmowanie decyzji kredytowej w stosunku do potencjalnych klientów na podstawie informacji zawartych w bazach zawierających informacje o dłużnikach lub podobnych bazach danych

Sklepy internetowe oraz dostawcy innych usług typu gry, muzyka, loterie itp.

Uzależnianie możliwości korzystania z usługi od informacji w zakresie dochodów, kwoty wydatków miesięcznych i innych wartości zebranych w wyniku profilowania

12. Przetwarzanie danych lokalizacyjnych

Urządzenia, aplikacje i platformy wykorzystujące Internet rzeczy. Przetwarzanie danych w kontekście pracy w domu i pracy wykonywanej zdalnie. Przetwarzanie danych lokalizacyjnych pracowników

Przetwarzanie wykorzystujące śledzenie lokalizacji osoby fizycznej (wliczając sieci komunikacyjne i usługi komunikacyjne, wskazujące geograficzną pozycję telekomunikacyjnych terminali urządzeń użytkownika publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej)

Podstawa prawna: 
  • Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (Dz.U. z 2019 r. poz. 666).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel