Zdjęcie z monitoringu – czy może trafić do akt osobowych

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 20 marca 2019
kamera - telewizja przemysłowa

Wydruk zdjęcia z nagrania monitoringu może stanowić dowód np. na okoliczność popełnienia uchybienia porządkowego przez pracownika. Wobec tego pracodawca może rozważać umieszczenie takiego wydruku zawierającego wizerunek pracownika w aktach osobowych. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jak długo można przechowywać takie dane. Sprawdź w artykule.

Możliwy zapis filmu jak i zdjęć

Stosując monitoring wizyjny pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników w postaci ich wizerunków utrwalanych w formie zapisów na elektronicznych nośnikach danych. Dopuszczalne jest zarówno rejestrowanie nagrań wideo, jak również zapisywanie zarejestrowanych podczas nagrań obrazów. Jednak administrator musi pamiętać, że nagrania, niezależnie od ich formy, mogą być przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia zarejestrowania. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 222 § 3 i 4 Kodeksu pracy).

Wydruk zdjęcia z monitoringu nie powinien trafiać do akt osobowych

Niewątpliwie wydruk zdjęcia z monitoringu (stop-klatka) może stanowić dowód popełnienia uchybienia porządkowego.

Przykład

Pracownik służby bhp w wyniku analizy monitoringu zauważył popełnienie przez pracownika naruszenia porządkowego z zakresu bhp, a mianowicie brak odzieży lub obuwia roboczego.. W konsekwencji może on sporządzić do pracodawcy wniosek o ukaranie pracownika – wskazując na rodzaj przewinienia, okoliczności jego popełnienia oraz czas i miejsce. Do wniosku może załączyć wydruk z monitoringu zakładowego z którego wynika jednoznacznie naruszenie porządkowe.

Mimo tego warto zrezygnować z włączania wydruku zdjęcia z wizerunkiem pracownika do akt osobowych. Wszak wydruk zdjęcia z monitoringu w procesie nakładania kary ma charakter nieobligatoryjny. Zdjęcie nie jest więc obowiązkową częścią dokumentacji, którą pracodawca musi przechowywać w aktach osobowych przez rok nienagannej pracy pracownika ukaranego karą porządkową.

Usunięcie zdjęcia – co do zasady po 3 miesiącach

Jeśli ostatecznie pracodawca zdecyduje się na włączenie do teczki D akt osobowych wydruku z monitoringu  obrazującego naruszenie przez pracownika porządku pracy powinien usunąć go po upływie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania danego nagrania. Nie obowiązuje tu termin analogiczny, jak w przypadku zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej. Zapis z monitoringu powinien bowiem zostać usunięty wcześniej, ponieważ nie jest załącznikiem do tego zawiadomienia.

Uwaga

Nie można wykluczyć konieczności dłuższego przechowywania zapisu z monitoringu, jeżeli zapisy monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu np. gdy pracownik odwołał się od kary porządkowej do sądu pracy.

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel