Wywiady dotyczące osobistej sytuacji uczniów niedopuszczalne

Dodano: 6 sierpnia 2020
cb4757953237990ad780e1cd967e4ec7240995b4-xlarge (1)

Prezes UODO nałożył karę upomnienia na jedną ze szkół w związku z przetwarzaniem bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów. Sprawa dotyczy przeprowadzania wśród ich wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”.

Podstawa przetwarzania danych w ramach kontroli

Przeprowadzając ankietę w roku szkolnym 2019/2020, szkoła przetwarzała dane osobowe uczniów w tym również niepełnoletnich, a mianowicie:

 • imion i nazwisk,
 • oznaczenia klasy,
 • określenia opiekunów prawnych (rodziców)
 • informacji o stanie rodziny (pełna, niepełna),
 • informacji o ewentualnej śmierci opiekuna prawnego (rodzica),
 • separacji opiekunów prawnych (rodziców),
 • ich wykształcenia i sytuacji zawodowej,
 • liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • sytuacji finansowej,
 • stanu zdrowia,
 • nałogów opiekunów prawnych (rodziców),
 • sytuacji mieszkaniowej,
 • faktu otrzymania pomocy finansowej.

Jak ustalono w toku kontroli, celem przeprowadzenia ankiety było zidentyfikowanie uczniów, którzy wymagają udzielenia wsparcia psychologicznego przez szkołę, do której uczęszczają.

Dane zostały usunięte przed kontrolą

Ankietę przeprowadzono wyłącznie za pomocą papierowych formularzy in blanco, które zostały rozdane wychowawcom klas: 7 - 8 oraz klas licealnych na polecenie Dyrektora placówki. Zwrócone egzemplarze ankiety zostały komisyjnie zniszczone. Dane osobowe z ankiet nie zostały zaś utrwalone w systemach elektronicznych ani na innych nośnikach informacji. Innymi słowy, na dzień rozpoczęcia kontroli dane te nie były już przetwarzane.

Wszystkie zwrócone egzemplarze ankiety zostały komisyjnie zniszczone. Jak wynika z ustaleń kontroli, dane osobowe zawarte w ankietach nie zostały wprowadzone do elektronicznych systemów telekomunikacyjnych, nie zostały utrwalone na nośnikach danych elektronicznych ani na innych nośnikach informacji, w tym w formie papierowej. Po zebraniu ankiet, wychowawcy nie sporządzali ich skanów, kopii papierowych, ani nie sporządzali innych, dodatkowych dokumentów, zawierających dane osobowe, dotyczące ankiet. Na dzień rozpoczęcia kontroli dane osobowe uczniów pozyskane w związku z przeprowadzeniem ankiet nie były już przetwarzane.

Brak podstaw do przetwarzania danych

Prezes UODO uznał, że szkoła naruszyła zasadę legalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z którą której dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Z ustawy Prawo oświatowe wynika, że szkoły przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów. Niemniej jednak ani ta ustawa ani inne oświatowe akty prawne nie określają takich zadań i obowiązków szkół, które uzasadniałyby przetwarzanie danych osobowych uczniów w sposób, w jaki uczyniono to w szkole, której dotyczy sprawa.

Dlaczego skończyło się na upomnieniu

Niemniej jednak Prezes UODO uznał, ze wystarczające będzie udzielenie upomnienia. Uwzględniono tu bowiem okoliczność łagodzącą a mianowicie niezamierzony charakter naruszenia a także liczne działania naprawcze polegające m.in. na usunięciu danych a także zorganizowaniu szkolenia pracowników w celu podniesienia ich świadomości w zakresie kwestii ochrony danych osobowych, a także dokonanie analizy zdarzenia, jakim było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, ze względu na wystąpienie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Nie stwierdzono też, by naruszenie spowodowało szkodę u podmiotów danych.

Uwaga

Decyzja UODO jest dostępna tutaj>>

Źródło:
 • Strona internetowa UODO (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel