Wyrok NSA: GIODO musi zająć się każdą skargą

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 26 października 2016
GIODO musi rozpatrzyć każdą skargę

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinien rozpatrzyć każdą skargę, jaka do niego wpłynie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem NSA pojęcie skargi do GIODO trzeba rozpatrywać szeroko jako środek, dzięki któremu obywatel może dowiedzieć się, czy jego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który zwrócił się do GIODO z pytaniem, czy ośrodek pomocy społecznej może zażądać od niego udostępnienia treści umowy darowizny mieszkania na rzecz córek. Ośrodek uzależniał od tego udzielenie mężczyźnie pomocy. Dodatkowo OSP zwrócił się do administracji mieszkania o ujawnienie numeru księgi wieczystej lokalu, który mężczyzna chciał przekazać córkom. Ośrodek skorzystał też z informacji z internetowej bazy danych dotyczących mieszkania dzieci mężczyzny i załączył do akt jednej ze spraw toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Mężczyzna chciał, żeby GIODO udzielił mu odpowiedzi, czy ośrodek działał zgodnie z prawem.

GIODO wyjaśnia sprawę

Generalny inspektor zajął się sprawą po dwóch miesiącach, po tym jak mężczyzna ponownie zwrócił się o to do organu. GIODO odpowiedział, że dopiero po przeprowadzeniu kontroli legalności przetwarzania danych osobowych może zająć wiążące stanowisko. Generalny inspektor stwierdził, że nie jest zobowiązany do udzielania porad prawnych. Przypomniał też, że organy pomocy społecznej mogą przetwarzać dane osób korzystających i ubiegających się o świadczenia, a GIODO nie może ingerować w określone ustawowo kompetencje innych organów. GIODO stwierdził też, że nie naruszył prawa, zwlekając z odpowiedzią, gdyż przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do udzielania odpowiedzi na pytania.

WSA przyznał rację GIODO

Mężczyzna złożył skargę na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Twierdził, że organ nie odpowiedział na jego wniosek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ją oddalił. Sąd stwierdził, że pytanie mężczyzny skierowane do generalnego inspektora nie było skargą. WSA wyjaśnił, że była to prośba o zajęcie stanowiska i udzielenie porady prawnej, co nie jest zadaniem GIODO. Sąd stwierdził, że skoro Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie był zobowiązany żadnym przepisem prawa do wydania określonego aktu i do dokonania stosownej czynności, nie sposób zarzucić mu, by był bezczynny.

Co orzekł NSA

Mężczyzna złożył skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ma ona usprawiedliwione podstawy. NSA nie zgodził się z sądem wojewódzkim, że pierwsze pytanie skierowane przez mężczyznę do GIODO nie było skargą. Sąd stwierdził, że pojęcie skargi powinno być rozumiane szeroko, jako środek prawny służący zainteresowanym osobom do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych zarówno we własnych sprawach, jak i w sprawach innych osób. Generalny inspektor powinien więc wszcząć postępowanie wyjaśniające, by ustalić, czy dane osobowe skarżącego są przetwarzane, w jakim celu i czy odbywa się to zgodnie z prawem.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że obowiązek dostarczenia organowi pomocy społecznej dokumentów powinien podlegać kontroli GIODO. NSA podkreślił też, że GIODO powinien przeanalizować treść pisma i odpowiednio je zakwalifikować. Jeżeli z treści nie dałoby się określić przedmiotu, organ powinien wezwać mężczyznę do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że GIODO miał obowiązek rozpatrzyć skargę. Wyjaśnienia, których organ udzielił mężczyźnie po dwóch miesiącach, zdaniem sądu, były niewystarczające. NSA nie zgodził się więc z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, że działanie GIODO nie miało charakteru bezczynności. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Źródło:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 lipca 2016 r. (sygn. akt I OSK 3016/15).

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel