Uwaga! Znamy plan kontroli sektorowych UODO na 2019 r.

Dodano: 25 stycznia 2019
kontrola skarbowa

Urząd Ochrony Danych Osobowych zatwierdził roczny plan kontroli sektorowych. W 2019 r. kontrole obejmą takie obszary jak telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów.

Plan kontroli sektorowych na 2019 r. przedstawia się następująco:

SEKTOR PUBLICZNY

 1. Miejski monitoring wizyjny (kontynuacja kontroli sektorowych z 2018 r.)
 2. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe
 3. Sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
 4. System identyfikacji i monitoringu odpadów
 5. Sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków.

SEKTOR PRYWATNY

 1. Telemarketing
 2. Brokerzy danych w zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
 3. Profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

SEKTOR ORGANÓW ŚCIGANIA I SĄDÓW

 1. Policja - środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników danych, realizacja obowiązków związanych z wewnętrzną obsługą oraz notyfikacją w PUODO naruszeń ochrony danych osobowych
 2. Straż Graniczna - ustalenie środków mających na celu zapobiegnięcie nieuprawnionemu wprowadzaniu danych osobowych oraz nieuprawnionemu oglądaniu, zmienianiu lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych oraz zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych
 3. Areszty Śledcze - środki mające na celu zapobieżenie nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych podczas ich przekazywania lub podczas przenoszenia nośników danych, a także zapewnienie osobom uprawnionym do korzystania z systemu zautomatyzowanego przetwarzania, dostępu wyłącznie do danych osobowych objętych posiadanym przez siebie uprawnieniem, sposoby udostępniania danych osobowych osadzonych, podstawy prawnej, celu i zakresu ich udostępniania.
 4. Systemy SIS/VIS - kontrolą objęte będą podmioty uprawnione do dostępu do systemów SIS/VIS. Zakresem kontroli objęta będzie realizacja zadań wynikających z:

a)     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 218/60).

b)     Rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006,

c)     Decyzja Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 2007.205.63).

d)     Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2018, poz. 134).

SEKTOR ZDROWIA, ZATRUDNIENIA I SZKOLNICTWA

 1. Szkoły i placówki oświatowe - przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (cd. sektora rozpoczętego w IV kwartale 2018 r.).
 2. Pracodawcy - przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.
 3. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych - przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Źródło:
 • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel