UODO: kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę nie wchodzi w grę!

Dodano: 3 lipca 2019
2cc7e39ec2a9f558849bfd3d81bf3f2868f7f954-large (1)

Jak wskazuje Prezes UODO, w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie wolno samodzielnie skontrolować stanu trzeźwości pracownika. Wynika to z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Badanie tylko z inicjatywy pracownika

Jak wynika ze znowelizowanego art. 221b Kodeksu pracy, tzw. dane szczególnych kategorii, w tym dane o zdrowiu, mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane. Zdaniem UODO, informacja o stanie nietrzeźwości stanowi informację  o stanie zdrowia pracownika, a co za tym idzie – daną szczególnej kategorii.

Oprócz tego w myśl art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan trzeźwości pracownika można zweryfikować tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są dwie przesłanki:

  • badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,
  • badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Już samo uzasadnione podejrzenie, że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy lub znajduje się w stanie po użyciu alkoholu czyni koniecznym niedopuszczenie pracownika do pracy. W takiej sytuacji, jak wskazuje Prezes UODO, pracodawca nie musi np. wzywać policji, by zbadała alkomatem pracownika. Tym bardziej więc nie może samodzielnie badać pracownika alkomatem, chyba że o takie zbadanie zwróci się do pracodawcy sam pracownik, np. w odpowiedzi na zarzut, że znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

Powyższe oznacza, zdaniem UODO, że badanie trzeźwości pracowników przez pracodawcę nie może być legalizowane jako:

  • forma monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 223 § 4 Kodeksu pracy,
  • działanie niezbędne dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy,
  • działanie usprawiedliwione ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

UODO wskazuje, że jeżeli w określonych zawodach lub branżach, np. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, konieczne byłoby umożliwienie pracodawcom samodzielnego przeprowadzania badań stanu trzeźwości pracowników, także prewencyjnych, wówczas środowiska pracodawców powinny zainicjować podjęcie stosownych prac legislacyjnych.

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel