UODO: komitet wyborczy przed rozwiązaniem musi zadbać o bezpieczeństwo danych

Dodano: 10 stycznia 2019
ODO 19.01.10 (1)

Co do zasady komitety wyborcze rozwiązują się z mocy prawa po upływie 60 dni od dnia przyjęcia sprawozdania finansowego przez właściwy organ wyborczy. Nie ulega wątpliwości, że każdy komitet powinien przed rozwiązaniem zadbać o bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych. W jaki sposób? Na to pytanie odpowiada UODO.

Należy pamiętać o odpowiednim okresie retencji

Z uwagi na zbliżający się okres rozwiązywania komitetów wyborczych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina o wynikających z RODO obowiązkach administratorów związanych z retencją danych. Kwestia ta jest tym bardziej istotna, że dokumentacji z wyborów w komitetach wyborczych przetwarzane są także szczególne kategorie danych wskazane w art. 9 RODO (np. poglądy polityczne czy światopoglądowe).

Zgodnie z regułą ograniczenia przechowywania danych osobowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e RODO dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Uwaga

Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy jedynie wówczas, gdy będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. W tym kontekście podkreślić należy, że przetwarzanie danych osobowych przez komitety wyborcze w toku kampanii wiąże się ściśle z celem, jakim jest zgłaszanie kandydatów w wyborach oraz prowadzenie na zasadzie wyłączności kampanii wyborczej na ich rzecz.

Konieczne usunięcie danych w związku z rozwiązaniem komitetu

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie przepisów RODO, wówczas powinny być one usunięte niezwłocznie po osiągnięciu celu ich przetwarzania. W myśl art. 100 i 101 Kodeksu wyborczego co do zasady komitety wyborcze ulegają rozwiązaniu w trybie przepisów o ich rozwiązaniu, w tym z mocy prawa, dlatego zanim się to stanie, dane osobowe powinny zostać usunięte bądź - jeżeli znajdują się w dokumentach z wyborów - przekazane do właściwego organu wskazanego w prawie wyborczym.

Co istotne, sam fakt utworzenia komitetu np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną, nie jest równoznaczny z uprawnieniem tego podmiotu, do przetwarzania danych osobowych zebranych przez komitet, także po jego rozwiązaniu. Wszak przepisy Kodeksu wyborczego jednoznacznie określają cele, w jakich tworzone są komitety wyborcze i są one ściśle związane z konkretną kampanią wyborczą. Dlatego przetwarzanie danych osobowych będzie służyło tym celom i jako takie również do czasu rozwiązania komitetu powinny ulegać retencji.

Uwaga

Przetwarzanie danych osobowych przez komitety wyborcze służy innym celom, niż te, realizowane przez podmioty, które na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego utworzyły komitet. Fakt, iż dany komitet wyborczy został utworzony np. przez stowarzyszenie czy partię polityczną nie oznacza, że po jego rozwiązaniu podmiot ma uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zebranych przez komitet.

Dane należy usunąć także ze stron internetowych

Komitety wyborcze przetwarzają dane osobowe również na stronach internetowych. Otóż zgodnie z art. 140 Kodeksu wyborczego komitety muszą prowadzić rejestry kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów. W rejestrach tych widnieje imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania osoby, która dokonała wpłaty. Aktualny rejestr mus widnieć na stronie internetowej. Zapisy z rejestr w formie pliku PDF trafiają do właściwego organu wyborczego.

   Wobec powyższego, jak wskazuje Prezes UODO, po rozwiązaniu komitetu wyborczego wskazane dane osobowe powinny zostać usunięte ze stron internetowych, w takim zakresie, w jakim cel ich przetwarzania został osiągnięty.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel