Stara ustawa o ochronie danych osobowych? Tak, ale tylko w sprawach z zakresu prawa karnego

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 22 sierpnia 2018
Nie każda spółka może być zwolniona z kosztów postępowania sądowego

Wielu administratorów danych osobowych w przygotowanej dokumentacji powołuje się jeszcze na starą ustawę o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych obowiązuje po 25 maja 2018 r. Tego typu praktyka nie jest prawidłowa. Sprawdź, dlaczego.

Rozwiązanie przejściowe

Zgodnie z art. 175 nowej ustawy o ochronie danych osobowych dotychczasowa ustawa utraciła moc z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc jedynie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).

Uwaga

Stara ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje w ograniczonym zakresie dotyczącym w istocie zagadnień prawa karnego. Nie jest uzasadnione powoływanie się na nią w dokumentacji ochrony danych osobowych poza tym zakresem.

Rozporządzenie MSWiA nie obowiązuje poza sprawami karnymi

Podobnie rozporządzenie MSWiA z 29 kwietnia 2004 r. nadal obowiązuje, ale w ograniczonym zakresie. Zostało ono wydane na podstawie art. 39a dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym w drodze rozporządzenia należy uregulować sposób prowadzenia i zakres dokumentacji przetwarzania danych, oraz podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a także wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Skoro podstawa prawna wydania tego rozporządzenia zachowała moc w ograniczonym zakresie, to w takim samym zakresie stosować można regulacje ww. rozporządzenia.

Uwaga

Masz problemy z opracowaniem dokumentacji RODO? Skorzystaj z pomocy naszego eksperta! Zobacz tutaj>>

Podstawa prawna: 
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel