Sprawdź, jak ująć monitoring wizyjny w regulaminie pracy

Autor: Patrycja Kaczmarczyk-Hap

Dodano: 15 marca 2019
kamera - telewizja przemysłowa

Jednym z warunków uruchomienia monitoringu wizyjnego przez pracodawcę jest wprowadzenie odpowiednich zapisów do regulaminu pracy. Poznaj przykładowe zapisy, jakie powinny znaleźć się w tym regulaminie w związku z wprowadzeniem monitoringu.

Przede wszystkim regulamin pracy musi przewidywać zapisy dotyczące celu, w jakim został uruchomiony monitoring wizyjny.

Przykład

Cel i założenia monitoringu

 1. Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)funkcjonuje szczególny nadzór nad pomieszczeniami zakładu pracy oraz terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestracje (monitoring). Administratorem danych osobowych uzyskanych na nagraniach monitoringu jest …………..  (podać nazwę zakładu pracy)
 2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/ochrony mienia/ kontroli produkcji/ zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (niepotrzebne skreślić).

Regulamin musi też określać zakres monitoringu.

Przykład
 1. Elementy monitoringu, miejsce zainstalowania rejestratora oraz sposób rozmieszczenia kamer określa  tabela:

Lp.

Miejsca, gdzie zainstalowano kamery

Liczba kamer oraz ustawienie kierunku nagrywania

Monitoring stały/okresowy

1.

np. wejście do budynku od ul. …..

   

2.

np. korytarz na parterze

 

 

3.

np. wejście do …

   
 1. Monitoring nie obejmuje:

1)      pomieszczeń sanitarnych,

2)      szatni,

3)      stołówek,

4)      palarni,

5)      pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

Najwięcej informacji należy podać w zakresie sposobu zastosowania monitoringu.

Przykład
 1. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej pracodawcy w zakładce „ochrona danych osobowych” oraz na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie pracodawcy
 2. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje o celu, zakresie i sposobie zastosowania monitoringu.
 3. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 4. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a)      kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku zakładu pracy oraz na zewnątrz w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;

b)      serwera;

c)      monitora (rejestrator) umożliwiającego podgląd obrazu, znajdującego się w …;

 1. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiada: …………………. (wymienić uprawnione osoby),a w sytuacjach uzasadnionych pracownik za zgodą pracodawcy,
  1. Osoby, które mają wgląd do zarejestrowanego obrazu mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych.
  2. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  3. Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają nadpisaniu/skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami  prawa.
  4. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko ………………. (wskazać osobę upoważnioną w imieniu pracodawcy).

Autor: Patrycja Kaczmarczyk-Hap

inspektor ochrony danych specjalizujący się w obsłudze jednostek sektora publicznego

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel