Senat przyjął nową ustawę o ochronie danych osobowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 16 maja 2018
Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych bez poprawek

W głosowaniu, które odbyło się 16 maja 2018 r. Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. bez poprawek większością 54 głosów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych ma wejść w życie 25 maja 2018 r., wraz z chwilą rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ustawa określa m.in. zasady funkcjonowania nowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – który zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Prezes będzie powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 4-letnią kadencję. Organem doradczym Prezesa Urzędu będzie 8-osobowa Rada do spraw Ochrony Danych Osobowych powoływana na 2-letnią kadencję. Nowa ustawa wskazuje także podmioty i organy publiczne, które muszą wyznaczyć inspektora ochrony danych i kwestie dotyczące zgłaszania jego wyznaczenia. Określa również zasady udzielania certyfikacji i akredytacji. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowania w sprawach ochrony danych osobowych. Zniesiona zostanie obecna dwuinstancyjność postępowań, dzięki czemu obywatel ma szybciej uzyskać sądową ochronę swoich praw. Ustawa zmniejsza także wysokość kar finansowych dla organów i podmiotów publicznych za naruszenia przepisów o ochronie danych do 100 tys. zł i dla instytucji kultury do 10 tys. zł. 

Na etapie prac w sejmowych komisjach Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka do projektu ustawy zostały dodane zapisy dotyczące monitoringu w szkołach, stosowanego przez pracodawców i samorządy (gminne, powiatowe i wojewódzkie). Pracodawcy będą mogli stosować monitoring, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoringu nie można jednak stosować w takich pomieszczeniach jak szatnie czy pomieszczenia sanitarne. Pracodawca może przechowywać nagrania z monitoringu przez 3 miesiące, po tym czasie musi je zniszczyć. Kwestie dotyczące stosowania monitoringu trzeba uregulować w regulaminie, układzie zbiorowym pracy lub obwieszczeniu, a pracownicy muszą być o nim poinformowani na co najmniej 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Monitorowane pomieszczenia muszą być oznaczone. Pracodawca może stosować także monitoring poczty elektronicznej, ale nie może on naruszać tajemnicy korespondencji ani innych dóbr osobistych pracownika. Podobne zasady stosowania monitoringu muszą stosować samorządy. Mogą go wprowadzić w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

Poprzednia ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku nie przestaje jednak obowiązywać w całości. Artykuły 1–2, 3 ust. 1, 4–7, 14–22, 23–28, 31 oraz rozdziały 4, 5 i 7 zachowały swoją moc, ale tylko w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w ramach działania uprawnionych służb i organów. Chodzi o takie zadania jak rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywanie orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu. Przepisy te będą obowiązywały do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających tzw. dyrektywę policyjną, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89). 

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel