RPO skarży decyzje Prezesa UODO dotyczące udostępnienia danych sędziów

Dodano: 22 sierpnia 2019
51b6c1d4affb29eb3f967e00188b1fee211f874c-large

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzje Prezesa UODO nakazujące Kancelarii Sejmu zaniechanie udostępnienia danych osobowych sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. Jednocześnie zażądał wstrzymania ich wykonania. Szczegóły poniżej.

Kontrowersyjne postanowienia Prezesa UODO

Przypomnijmy, że Prezes UODO wydał dwa postanowienia nakazujące Kancelarii Sejmu RP, by nie udostępniała – w trybie informacji publicznej – danych osobowych sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Powołał się przy tym na art. 70 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym, jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może spowodować "poważne i trudne do usunięcia skutki", Prezes UODO - w celu zapobieżenia tym skutkom - może zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, do ograniczenia ich przetwarzania. W ten sposób nie doszło do udostępnienia ww. danych osobowych mimo nakazującego takie udostępnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 r.

Jakie zarzuty zgłosił RPO

Na te postanowienia skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, żądając stwierdzenia ich nieważności lub ich uchylenia. W skardze zarzucił rażące naruszenie prawa. Jak wskazał, stanowisko uznające możliwość czynienia przez organy administracji publicznej ustaleń sprzecznych z prawomocnym orzeczeniem sądu, jest sprzeczne z uregulowaną w art. 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego i wynikającą z art. 7 Konstytucji regułą legalizmu. Innymi słowy takie rozstrzygnięcie godzi w powagę rzeczy osądzonej. RPO zarzucił także naruszenie art. 184 Konstytucji, zgodnie z którym to NSA oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, a nie organ administracji publicznej, którym jest Prezes UODO.

W skardze zarzucono również naruszenie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 11c ustawy o KRS. Przez błędną interpretację i uznanie, że nie ma możliwości upublicznienia danych osobowych sędziów zawartych w wykazach sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS.

Uwaga

Rzecznik wskazał: „Próba zablokowania wykonania wyroku NSA poprzez akt administracyjny może zmierzać do wytworzenia nowego standardu - nie tylko w odniesieniu do samego NSA, lecz generalnie dla całego sądownictwa w Polsce.”

Pominięto przy tym regulację art. 86 RODO, zgodnie z którym dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony danych osobowych na mocy RODO. RPO dodał, że zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a RODO, rozporządzenie unijne nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii Europejskiej. Tymczasem UE nie posiada kompetencji do regulowania dostępu do informacji publicznej w państwach członkowskich.

Prezes UODO zaakcentował też brak wyjaśnienia, dlaczego, wydając zaskarżone postanowienia, Prezes UODO przyjął, że dalsze przetwarzanie może powodować „poważne i trudne do usunięcia skutki” - poza tym, że - w jego ocenie - może dojść do naruszenia prywatności osób i że - również w jego ocenie - nie jest to zgodne z przepisami prawa.

Źródło:
  • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel