RPO: Przepisy o profilowaniu bezrobotnych niezgodne z konstytucją

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 28 grudnia 2016
RPO kieruje przepisy o profilowaniu bezrobotnych do TK

Przepisy dotyczące profilowania osób bezrobotnych są niezgodne z konstytucją – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich i kieruje je do TK.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 33 ust. 2b i art. 34 a ust. 3 c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z konstytucją i Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Przepisy te wprowadzają nową koncepcję zarządzania pomocą dla osób bezrobotnych, która opiera się na profilowaniu. Polega ono na przyporządkowywaniu osób bezrobotnych do jednego z trzech profili i rozróżniania na tej podstawie form pomocy skierowanych do konkretnej osoby. Zdaniem rzecznika sama idea jest słuszna, jednak jego wątpliwości budzi sama procedura udzielania pomocy osobom bezrobotnym.

Profilowanie to przetwarzanie danych

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że profilowanie polega na przetwarzaniu danych osobowych. Jest bowiem prowadzone na istniejących danych osobowych, a jego skutkiem jest zakwalifikowanie danej osoby do jakiejś konkretnej kategorii. Z tego względu, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, profilowanie, jako proces polegający na przetwarzaniu danych osobowych jest materią zastrzeżoną dla ustawy.

Wynika to zarówno z konieczności zachowania ustawowej formy dla ograniczeń prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki (art. 47 oraz art. 51 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji), jak i prawa jednostki do nieudostępnienia informacji jej dotyczących, chyba że taki obowiązek wynika z ustawy (art. 51 ust. 1 konstytucji).

Co budzi sprzeciw RPO

Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi przeniesienie części regulacji, która dotyczy profilowania osób bezrobotnych, do aktu prawnego rangi rozporządzenia. Całościowe przekazanie uregulowania sposobu ustalania profilu do rozporządzenia jest sprzeczne z wymogiem określenia bezpośrednio w treści ustawy wszystkich zasadniczych elementów regulacji – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy dane normy dotyczą praw i wolności jednostek, w tym wypadku prawa do prywatności oraz autonomii informacyjnej.

Przepisy zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich budzą również jego wątpliwości pod kątem zgodności z art. 92 ust. 1 konstytucji. Naruszeniem tego przepisu może być według rzecznika takie ukształtowanie upoważnienia ustawowego, które pozostawia organowi upoważnionemu do wydania aktu możliwość dowolnego, niczym nieograniczonego, wyboru sposobu regulacji.

W ustawie nie została także przewidziana możliwość zakwestionowania przyporządkowania bezrobotnego do konkretnego profilu, mimo że prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wynika wprost z 78 ustawy zasadniczej. Brak takiej regulacji prowadzi, w ocenie rzecznika, do naruszenia wskazanego wzorca kontroli, który wynika zarówno z konstytucji, jak i z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W rezultacie ocena profilowania bezrobotnych, z uwagi na zakres danych zbieranych w trakcie procedury, musi podlegać ocenie pod kątem zgodności ze standardem konstytucyjnym – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni redaktor fachowych publikacji związanych z tematyką ochrony danych osobowych.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel