Przetwarzanie wizerunku dziecka – kiedy dopuszczalne

Dodano: 27 listopada 2019
7e6bfad84e649bc40b6813cc546cc2ecb2fec38c-xlarge(1)

Dość powszechnym zjawiskiem jest publikowanie wizerunku dzieci na portalach społecznościowych ale też inne przypadku przetwarzania wizerunku małoletnich. Jaką rolę odgrywają tu rodzice? Warto mieć świadomość z jakimi konsekwencjami wiąże się takie przetwarzanie.

Warunki rozpowszechniania wizerunku dziecka

Należy mieć świadomość, że dziecku również przysługuje prawo do prywatności i korzysta ono z ochrony danych osobowych. Dlatego rozpowszechnianie jego wizerunku powinno odbywać się w granicach zdrowego rozsądku. Co więcej wymaga zezwolenia osoby, której dotyczy ten wizerunek, chyba że:

  • stanowi on jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia,
  • dotyczy osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (ten wyjątek co oczywiste nie znajdzie zastosowania do dzieci).
Uwaga

Czym jest wizerunek? To każda podobizna - bez względu na technikę wykonania, a więc fotografia, rysunek, wycinanka sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 maja 2015 r. I ACa 158/15).

Konieczna zgoda na przetwarzanie danych w postaci wizerunku

Oprócz tego musi być spełniona podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku. Najczęściej tę podstawę stanowić będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku dziecka będzie to zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego.

Uwaga

Przetwarzanie danych osobowych dziecka w wielu do 16 lat, czyli np. publikowanie zdjęć dziecka w internecie, wymaga wyrażenia zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską. 

Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym wycofanie musi być równie łatwe, jak jej wyrażenie. Administrator musi zaś poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym prawie, zanim wyrazi ona zgodę (odpowiednio rodzica/opiekuna prawnego dziecka).

Uwaga

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci wizerunku powinna:

  • być wyrażona wprost,
  • określać osobę, która zgody udziela (rodzic/opiekun prawny),
  • być udzielana dobrowolnie przez tę osobę
  • osobę (w tym przypadku dziecko), której dane osobowe mają być udostępnione administratorowi.

Rolą administratora danych osobowych dziecka jest zadbanie o to, aby nie doszło do naruszenia RODO, w szczególności art. 5 i 7 RODO. ADO powinien ocenić, jakie ryzyka dla praw podmiotu danych mogą wiązać się z przetwarzaniem tych danych w konkretnym celu. Oczywiście konieczne jest też spełnienie obowiązku informacyjnego.

Co w razie braku konsensusu pomiędzy rodzicami

Jak postąpić w sytuacji, gdy jeden z rodziców zgadza się na publikację wizerunku dziecka a drugi takiej zgody odmawia? Wprawdzie zgodnie z art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Niemniej jednak w braku porozumienia między rodzicami, , zgoda jednego z rodziców nie jest wystarczająca, gdy dotyczy to rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.

Uwaga

Publikacja wizerunku dziecka w określonym miejscu i czasie należy do istotnych praw dziecka.

W konsekwencji w razie braku zgody pomiędzy rodzicami, o zgodzie na publikację wizerunku dziecka powinien rozstrzygnąć sąd opiekuńczy(z art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Źródło:
  • Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel