Przetwarzanie danych osobowych pracowników w związku z wyborem społecznego inspektora pracy

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Dodano: 27 lutego 2019
spotkanie, zebranie kilku osób

Wybory społecznych inspektorów pracy odbywają się na podstawie ustawy o społecznej inspekcji pracy ale także regulaminów wyborów uchwalanych przez organizacje związkowe. Czy konieczne jest, by pracodawca będący administratorem danych miał prawny obowiązek udostępnienia organizacji związkowej organizującej wybory listy wszystkich pracowników w celu przeprowadzenia wyborów?

Wybory na SIP zgodnie z RODO

Społeczna inspekcja pracy funkcjonuje w zakładach pracy, w których działają zakładowe organizacje związkowe. Organizacje związkowe są organizatorami wyborów społecznych inspektorów pracy. Wybory przeprowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy, oraz na podstawie regulaminu wyborów uchwalanych przez zakładowe organizacje związkowe - które obecnie muszą uwzględniać również zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.

Uwaga

Ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą ustalać ramowe wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy. Nie mogą one jednak narzucać sprzecznych zasad w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby wyborów SIP w stosunku do przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych.

Nie trzeba przekazywać listy pracowników organizacji związkowej

Przepisy regulujące działalność społecznej inspekcji pracy w zakładach pracy nie wskazują sposób bezpośredni i jednoznaczny na obowiązek pracodawcy przekazania organizacjom związkowym organizującym wybory list zawierających dane osobowe wszystkich pracowników zakładu pracy. Wybór społecznego inspektora pracy - konkretnej osoby na to stanowisko jest możliwy spośród członków organizacji związkowej. Trudno uznać, by organizacja związkowa nie posiadała danych osobowych kandydata na społecznego inspektora pracy w niezbędnym zakresie potrzebnym do przeprowadzenia wyborów.

Istnieje wprawdzie wyjątek umożliwiający wybór na społecznego inspektora pracy pracownika zakładu, który nie jest członkiem związku zawodowego. W takim przypadku można uznać, iż dobrowolny start takiej osoby wyborach do społecznej inspekcji pracy legalizuje przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wyborów. Przekazanie danych osobowych takiego pracownika będzie jednak możliwe, jeżeli organizacje związkowe wykażą pracodawcy, iż jest to warunek niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeprowadzaniem wyborów do społecznej inspekcji pracy.

Sebastian Kryczka

Autor: Sebastian Kryczka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się problematyką prawa pracy, jak również w zagadnieniami związanymi z działalnością kontrolno-nadzorczą sprawowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Ekspert współpracujący z największymi i najbardziej opiniotwórczymi podmiotami w kraju, zajmującymi się problematyką prawa pracy. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy oraz czołowymi firmami wydawniczymi. Jest m.in. współautorem komentarza do Kodeksu pracy, autorem komentarza do ustawy o PIP, jak również komentarzy do kilkunastu rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel