Prezydent podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych

Dodano: 22 maja 2018
Prezydent podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych

22 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa ma wejść w życie 25 maja 2018 r.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jej pełna nazwa brzmi: ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Celem nowej ustawy o ochronie danych osobowych jest zapewnienie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio od 25 maja 2018 r. W związku z tym, że przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawierają regulacje odmienne od przewidzianych w RODO lub nieprzewidziane w tym rozporządzeniu, konieczne stało się opracowanie nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, która odpowiadałaby przepisom i standardom ochrony danych osobowych przyjętym na poziomie Unii Europejskiej.

Nowa ustawa będzie miała zastosowanie do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w RODO. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do ustawy przepis wyłączający stosowanie RODO do przetwarzania danych przez niektóre jednostki publiczne w celach realizacji zadań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Ponadto wyłączono stosowanie niektórych przepisów RODO do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych, wypowiedzi w ramach działalności literackiej, wypowiedzi w ramach działalności artystycznej oraz wypowiedzi akademickiej.

Przepisy nowej ustawy ustanawiają nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z dniem wejścia w życie nowej ustawy GIODO staje się Prezesem Urzędu, a Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych staje się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu będzie powoływany na 4-letnią kadencję. W ustawie przewidziano również możliwość powołania do trzech zastępców Prezesa Urzędu. Nową instytucją powoływaną przez Prezesa Urzędu będzie Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. Będzie to organ opiniodawczo-doradczy składający się z 8 członków.

Nowa ustawa reguluje również sposób postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Postępowanie będzie prowadzone przez Prezesa Urzędu. Postępowanie będzie jednoinstancyjne. Rozstrzygnięcia wydawane przez Prezesa Urzędu będą jednak podlegały zaskarżeniu do sądu administracyjnego, skargi w tych sprawach będą podlegały dwuinstancyjnemu postępowaniu sądowoadministracyjnemu. Wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzyma wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej.

Nowa ustawa odnosi się również do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym przez RODO. Do roszczeń oraz postępowań z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Nowa ustawa wskazuje także, które organy i podmioty publiczne mają wyznaczyć inspektora ochrony danych oraz określa zasady zawiadamiania Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu. Ustawa reguluje również kwestie uzyskiwania certyfikacji i akredytacji. W nowych przepisach uregulowano też monitoring wizyjny stosowany przez pracodawców i samorządy.

Zgodnie z nową ustawą traci moc ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających tzw. dyrektywę policyjną.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel