Prezes UODO potwierdza: dane pracowników mogą być przekazane celem organizacji referendum strajkowego

Dodano: 14 marca 2019
ebj_056783_sRGB_1600px

Jak wskazuje Prezes UODO, związek zawodowy może pozyskiwać od pracodawców imiona i nazwiska pracowników oraz dane, które umożliwiają poinformowanie pracownika o referendum strajkowym. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek udostępniać te dane organizacjom związkowym celem organizacji referendum.

W realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Prezes UODO zauważa, że wprawdzie przepisy dotyczące zarówno związków zawodowych, jak i regulacje z zakresu sporów zbiorowych nie określają wprost uprawnienia do pozyskiwania przez związki zawodowe danych pracowników na potrzeby referendum strajkowego. Jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Analogicznie inicjuje się strajk wielozakładowy. Z kolei w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, nie precyzując jednak zakresu tych informacji.

Jak tłumaczy Prezes UODO: „W wielu sytuacjach przeprowadzenie referendum strajkowego jest – bez posiadania informacji, kto w jakim zakładzie pracuje oraz w jaki sposób można się z nim skontaktować – bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Okoliczność ta powoduje, że pracodawca ma obowiązek przekazać związkowi zawodowemu imiona i nazwiska zatrudnionych oraz informację umożliwiającą nawiązanie z nimi kontaktu, bowiem tylko w ten sposób związek będzie w stanie takie referendum przeprowadzić”.

Uwaga na zakres przekazywanych danych

Z powyższego wynika więc zasadność pozyskiwania przez związek zawodowy danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu czy adres do korespondencji, o ile nie istnieje inna możliwość skontaktowania się z pracownikiem) pracowników uprawnionych do głosowania w referendum strajkowym. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes administratora danych, tj. organizacji związkowej. Tym interesem jest konieczność poinformowania wszystkich pracowników o planowanym referendum strajkowym.

Prezes UODO zastrzega, że dane osobowe pracowników powinny być przekazane organizacji związkowej jedynie w celu poinformowania pracowników i organizacji referendum strajkowego. Co więcej organizacja związkowa powinna przeanalizować, jakie dane są niezbędne do realizacji tego celu, unikając zbierania danych nadmiarowych (np. łączne pozyskiwanie numeru telefonu oraz adresu e-mail i adresu do korespondencji). Może ona żądać udostępnienia wspomnianych danych wyłącznie w przypadku, gdy nie jest on w stanie poinformować pracownika o planowanym referendum w inny sposób.

Uwaga

Organizacja związkowa nie może zapominać o konieczności realizacji obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe przetwarza w związku z organizacją referendum strajkowego – w trybie art. 14 RODO.

Stanowisko Redakcji dotyczące przetwarzania danych pracowników na potrzeby organizacji referendum strajkowego dostępne jest tutaj.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel