Pracodawca może żądać potwierdzenia pobytu od cudzoziemca

Dodano: 24 lipca 2020
9e1c7e539a20b058953941d64545dc506356ad17-xlarge(4)

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudnić cudzoziemca, wówczas jest uprawniony do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo przebywania na terytorium Polski. Żądanie takie będzie zgodne z RODO.

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnianiem cudzoziemca

Jak wiemy, Kodeks pracy przewiduje zakres danych osobowych, jakie pracodawca może żądać od kandydata do zatrudnienia (art.221 § 1 i 3 Kodeksu pracy). Jednocześnie pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w katalogu, jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art.221 § 4 Kodeksu pracy). Właśnie taki przypadek wystąpi, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi za obowiązek żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Co więcej pracodawca, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi, musi przechowywać przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopię tego dokumentu (art. 3 ustawy).

Uwaga

Podstawę przetwarzania wskazanych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczność realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych osobowych.

Źródło:

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel