Nowa ustawa dla sądów, organów ścigania i służb specjalnych

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 31 grudnia 2018
Pracodawca nie płaci pracownikowi za czas uczestnictwa w sprawie sądowej

Na podpis Prezydenta czeka nowa ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia. Jaki jest cel jej wprowadzenia? Sprawdź w artykule.

Kto będzie podlegał nowej ustawie

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wchodzi w życie z uwagi na konieczność wdrożenia unijnej dyrektywy. Ustawa ta ma ustalać odrębne zasady ochrony danych osobowych przez służby i sądy. Będą jej podlegały podmioty wyłączone spod „zwykłej” ustawy o ochronie danych osobowych a mianowicie:

 • prokuratura,
 • sądy,
 • ABW,
 • AW,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • CBA.

Zakres regulacji

Ustawa będzie regulowała następujące zagadnienia:

 • zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
 • prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez właściwe organy w celach, o których mowa powyżej, oraz środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom;
 • sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w celach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy;
 • zadania organu nadzorczego oraz formy i sposób ich wykonania;
 • obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania;
 • sposób zabezpieczenia danych osobowych;
 • tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej;
 • odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy.

Dostęp do danych osobowych nie w każdym przypadku

Spośród stosowanych w nowej ustawie rozwiązań warto zwrócić uwagę na uprawnienia organu nadzorczego. Otóż Prezes UODO będzie mógł kontrolować przetwarzanie danych osobowych w podmiotach objętych nową ustawą i w następstwie kontroli żądać:

 • usunięcia uchybień;
 • uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, udostępnienia lub nieudostępnienia danych osobowych;
 • zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;
 • zabezpieczenia danych osobowych lub przekazania ich innym podmiotom;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wprowadzenia czasowych lub stałych ograniczeń przetwarzania i przekazywania, w tym zakazu przetwarzania.

Podmiotowi danych będą przysługiwały również liczne uprawnienia m.in. prawo dostępu do przetwarzanych danych, do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania – w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Podmiot danych będzie mógł również żądać ich usunięcia – w przypadku gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów ustawy.

Uwaga

Dostęp do danych osobowych nie będzie możliwy, jeżeli mogłoby to powodować:

 • ujawnienie informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • utrudnienie lub uniemożliwienie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania lub zwalczania czynów zabronionych;
 • utrudnienie prowadzenia postępowania karnego, karnego wykonawczego, karnego skarbowego lub w sprawach o wykroczenia lub wykroczenia skarbowe;
 • zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w tym obronności lub bezpieczeństwa oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych innych osób.
Podstawa prawna: 
 • Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, redaktor licznych publikacji

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel