Jakich danych pracowników może żądać zamawiający od wykonawcy

Dodano: 4 maja 2017
Jakich danych pracowników może żądać zamawiający od wykonawcy

Jak wynika ze wspólnego stanowiska GIODO i Prezesa UZP, zamawiający mogą żądać kopii umów z pracownikami od wykonawców, żeby sprawdzić, czy są oni zatrudniani na umowę o pracę. Dane osobowe, jakie zamawiający może zbierać w ten sposób, to imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych zamawiający muszą wskazać, w jaki sposób będą dokumentować, że wykonawca zatrudnia pracowników wykonujących zamówienie na umowę o pracę. Część zamawiających chciała w tym celu żądać od wykonawców kopii umów z pracownikami. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ostrzegał jednak, że nie będzie to zgodne z prawem ochrony danych osobowych. Dlatego GIODO i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wypracowali rozwiązanie, które ma zapewnić skuteczną realizację obowiązków przez zamawiających przy jednoczesnym poszanowaniu zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z wytycznymi GIODO i Prezesa UZP zamawiający w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, musi na początek ocenić, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Po tym, jak zamawiający ustali, które czynności w ramach realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, musi określić w opisie przedmiotu zamówienia wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający powinien określić co najmniej sposób udokumentowania zatrudnienia przez wykonawców i uprawnienia kontrolne. Może to zrobić poprzez żądanie kopii umów o pracę zawierających takie dane osobowe pracowników jak imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

GIODO

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel