Jaki jest status rady rodziców w świetle RODO

Michał Łyszczarz

Autor: Michał Łyszczarz

Dodano: 17 stycznia 2020
cee02c178ff10646696492a3be69b589522b519f-large (1)

Rada rodziców jest jednym z organów szkoły. W pewnym zakresie wykazuje samodzielność organizacyjną, bowiem może gromadzić środki na własnym rachunku bankowym. Jak natomiast wygląda jej status w kontekście przetwarzania danych osobowych?

Co na to UODO

Co ciekawe, Prezes UODO uznaje radę rodziców za administratora danych osobowych, działającego w ramach szkoły, jako administratora danych. Wszelkie dane osobowe niezbędne do działania rada rodziców pozyskuje zatem od dyrektora jednostki. Pogląd taki wyrażony został w wydaniu trzecim (czerwiec 2019) Newslettera Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Inspektorów Ochrony Danych, dostępnym na stronie UODO (uodo.gov.pl). Odpowiadając na pytanie jednego z inspektorów UODO stwierdził, że administratorem danych osobowych rodziców uczestniczących w radzie rodziców, jak i danych przetwarzanych na jej posiedzeniach jest szkoła, w ramach której ta rada działa, nie zaś sama rada rodziców.

„Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej działanie regulują art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996). Tworzenie rady rodziców jest obligatoryjne (za wyjątkiem szkół i placówek artystycznych określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego). Rada rodziców posiada określone w ustawach samodzielne kompetencje, jednak mimo to nie można jej uznać za administratora danych osobowych, bowiem jest to organ wewnętrzny szkoły o charakterze społecznym, działający w ramach jej struktury organizacyjnej, nie posiadający osobowości prawnej. Rada rodziców nie ma również charakteru jednostki organizacyjnej i nie została wyposażona w przymiot zdolności prawnej (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I OSK 2505/16). Co więcej zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem rada rodziców nie ma zdolności sądowej, tzn. nie jest osobą fizyczną, osoba prawną, nie jest także jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Nie jest również organizacją społeczną w rozumieniu art. 33 § 2 k.p.a. uprawnioną do występowania w interesie rodziców uczniów (vide postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2016 r., sygn. II SA WA 754/16; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2012 r., sygn. I OZ 421/12; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 lutego 2009 r., sygn. I OSK 121/09)." 

Uwaga

Rada rodziców nie jest osobą prawną, nie posiada zdolności prawnej. Przetwarza jedynie dane osobowe uczniów będące w posiadaniu szkoły. 

Czasami konieczna zgoda na przetwarzanie danych

Rada rodziców działa w granicach powierzonych jej ustawowo kompetencji i w tym zakresie nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia do przetwarzania danych. Dane osobowe niezbędne do działania rada pozyskuje od dyrektora, ewentualnie samodzielnie, jednak jako wewnętrzny organ szkoły pozyskuje je na rzecz szkoły.  Aby jednak wysłać przywołanego w pytaniu SMS-a, czy też informację na skrzynkę mailową musi uzyskać na to zgodę od osoby zainteresowanej, stosownie do treści art. 6 RODO.

Michał Łyszczarz

Autor: Michał Łyszczarz

Ekspert prawa oświatowego i samorządu terytorialnego. Współautor komentarzy do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Wieloletni pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie zatrudniony w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody


© Portal Poradyodo.pl

Poznaj kluczowe zagadnienia, z jakimi możesz się zetknąć podczas codziennej pracy IODO.
E-kurs dla początkującego Inspektora Danych Osobowych. Rzetelna wiedza i praktyczne ćwiczenia.

SPRAWDŹ »

x
wiper-pixel